Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-08-19T00:00:00427446Įsakymas3831142019-08-19T00:00:0040P-22

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2019 m. rugpjūčio 19 d.
įsakymo Nr. 40P-22
redakcija)

MOKSLO IR INOVACIJŲ SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokslo ir inovacijų skyriaus (toliau – skyriaus)  patarėjas yra valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga rengti siūlymus ministerijos vadovybei formuojant žemės ūkio, kaimo plėtros ir tautinio paveldo subjektų švietimo, žinių perdavimo ir mokymo politiką, koordinuoti ir įgyvendinti Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų paramos priemones, skirtas šiai politikai įgyvendinti. 

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis patarėjas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: ES paramos profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti ir paramos parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai koordinavimas ir įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis patarėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
           4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
           4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį nacionalinių ar ES programų priemonių administravimo srityje;

           4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
           4.4. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus darbo sritį reglamentuojančius teisės aktus;
           4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
           4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
           4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
           4.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PATARĖJO FUNKCIJOS

           5. Šias pareigas einantis patarėjas atlieka šias funkcijas:
           5.1. rengia Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sričių „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ ir „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimui reikalingus teisinius dokumentus, koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą, organizuoja projektų atrankos komiteto ir kitų komisijų posėdžius;
           5.2. organizuoja ir vykdo mokymo poreikio, reikalingo racionaliam ir efektyviam priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimui, nustatymą;
           5.3. rengia žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašą ir sąvado sudarymo taisykles bei pagal kompetenciją koordinuoja Programos ,,Leader“ ir žemdirbių tęstinio mokymo metodikos centro veiklą,  susijusią su neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų rengimu ir derinimu;
          5.4. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja konsultacijas su socialiniais ekonominiais partneriais bei kitais suinteresuotais asmenimis, siekiant efektyvaus paramos lėšų įsisavinimo;
          5.5. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
          5.6. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir (ar) vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
          5.7. pagal kompetenciją atstovauja Žemės ūkio ministerijos interesus Lietuvoje ir Europos Sąjungos institucijose;
          5.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
          5.9. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

          6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                     (parašas)
_____________________________
               (vardas ir pavardė)
_____________________________
                         (data)

2019-07-23T00:00:00427519Įsakymas3831142019-07-23T00:00:0040P-21

               

                                                                                                                             PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 23        d. įsakymo Nr. 40P-21 redakcija)

MOKSLO IR INOVACIJŲ SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokslo ir inovacijų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, žinių perdavimo ir informavimo, inovacijų, mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvų, reikalingų žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės strateginėms nuostatoms įgyvendinti, administravimo srityje, organizuoti Skyriui pavestų uždavinių vykdymą valstybės politikos įgyvendinimo tautinio paveldo apsaugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, inovacijų, mokslo bei verslo bendradarbiavimo priemonių koordinavimo,  žemės ūkio, kaimo plėtros ir tautinio paveldo subjektų švietimo, mokymo ir konsultavimo, Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos priemonėse ir iniciatyvose, kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų organizacijose ir tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos ir jos priemonių koordinavimo ir įgyvendinimo organizavimo srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus Skyriaus darbo sritį reglamentuojančius teisės aktus;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.3. turėti 1 metų darbo patirties mokslo ar inovacijų (technologijų) politikos formavimo ir (arba) įgyvendinimo srityje;

4.4. turėti 1 metų darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje;

4.5. sugebėti organizuoti Skyriaus darbą, deleguoti funkcijas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, MS Access;

4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:

5.1. organizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiklą;

5.2. sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą;

5.3. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, siekiant įgyvendinti Skyriui keliamus uždavinius;

5.4. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja mokslo, šviečiamosios ir taikomosios veiklos bei inovacijų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau – ES), kitų tarptautinių programų ir (ar) priemonių, rengimą, valdymą ir įgyvendinimą;

5.5. koordinuoja ES ir tarptautinės žemės ūkio mokslo ir inovacijų, žinių sklaidos politikos tendencijų analizavimą, teikia siūlymus dėl Lietuvos žemės ūkio mokslo ir inovacijų politikos tarptautiškumo didinimo galimybių;

5.6. pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus dėl mokslo, technologijų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sistemos kokybės gerinimo galimybių;

5.7. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja valstybės politikos įgyvendinimą tautinio paveldo apsaugos srityje;

5.8. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja tęstinio profesinio mokymo, žemės ūkio kvalifikacijų sistemos klausimus, teikia siūlymus kitoms ministerijoms ir tarnyboms;

5.9. pagal kompetenciją vykdo Vyriausybės, ministerijos vadovybės pavedimus, organizuoja  kitų ministerijų bei tarnybų parengtų dokumentų projektų analizę, teikia pastabas ir siūlymus;

5.10. organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.11. koordinuoja ir palaiko ryšius su valstybės institucijomis, įmonėmis ir įstaigomis, socialiniais partneriais Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.12. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina funkcijų, susijusių su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą, vykdymą;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.14. pagal kompetenciją atlieka priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę; 

5.15. koordinuoja posėdžių, pasitarimų, seminarų organizavimą teikia informaciją apie priimtus sprendimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.16. pagal kompetenciją dalyvauja ES komitetuose ir darbo grupėse, koordinuojančiose šiame pareigybės aprašyme nustatyto prioriteto klausimus, dalyvauja tarptautinių mokslo organizacijų veikloje;

5.17. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.18. atstovauja Skyriaus interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

5.19. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo ar ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį.

Susipažinau                            

_____________________________

                  (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                     (data)