Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-08-19T00:00:00427460Įsakymas2019-08-19T00:00:0040P-23

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 40P-23 redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAUS FINANSŲ VALDYMO GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant žemės ūkio ir maisto ūkio, kaimo plėtros finansinę politiką, teikti siūlymus dėl galimų programų priemonių finansavimo šaltinių rengiant teisės aktus, susijusius su žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės priemonių įgyvendinimu, bei sudarant žemės ūkio srities valstybės biudžeto projektą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas –finansų politikos žemės ūkio srityje formavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, vidaus ir finansų kontrolę, žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos, biudžetinių įstaigų veiklos finansavimą;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir Navision kompiuterinėmis programomis;

4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos, ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų veiklos finansavimo, žemės ūkio ministro valdymo srities biudžeto sudarymo klausimais;

5.2. atlieka programų priemonių įgyvendinimo, lėšų naudojimo analizę ir teikia siūlymus dėl valstybės biudžeto sudarymo ir lėšų perskirstymo;

5.3. renka ir nagrinėja informaciją apie alternatyvius siūlomų naujų priemonių finansavimo šaltinius, atlieka jų analizę  ir skaičiavimus, teikia siūlymus  dėl jų panaudojimo galimybių;

5.4. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, teikia paaiškinimus, konsultacijas;

5.5. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

5.6. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei grupės vadovo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Susipažinau

                     

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

             (vardas ir pavardė)

_____________________________

                       (data)