Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-06-13T00:00:00421275Įsakymas3844512019-06-13T00:00:0040P-19

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2019 m. birželio 13 d.

įsakymo Nr. 40P-19

redakcija)

TEISĖKŪROS IR ATSTOVAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti skyriaus kompetencijos srityje teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) uždavinius ir funkcijas, užtikrinti efektyvų teisėkūros procesą ir teisės taikymą, skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimą, sutarčių vertinimą bei atstovavimą ministerijai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, įmonėse, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės ir specialiojoje veiklos srityje - paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą administravimo.

IV. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ministerijai pavestas valdymo sritis, įstatymų ir kitų teisės norminių aktų (toliau – teisės aktai) rengimą, viešąjį administravimą, civilinę ir administracinę teisę, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.4. turėti teisinio darbo patirties;

4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją atlieka teisinę ekspertizę:

5.1.1. ministerijos administracijos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų, taip pat projektų, susijusių su paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą administravimu;

5.1.2. ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių, ir organizacijų parengtų teisės aktų projektų, kuriuos pasirašo ar vizuoja ministras, viceministras pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleris;

5.1.3. kitų valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų nustatyta tvarka pateiktų derinti ministerijai;

5.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su suinteresuotomis institucijomis;

5.3. pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės taikymo, taip pat dėl teisės taikymo administruojant paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą;

5.4. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį ir jos reguliavimo srities įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus jiems vykdant tarnybines pareigas;

5.5. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvos ir Europos Sąjungos teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

5.6. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, analizuoja skundų, prašymų ir pranešimų problematiką ir teikia siūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, siekiant mažinti besikreipiančių asmenų skaičių;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ar teikiant pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su teisinio skundų įvertinimo ir atstovavimo sritimi;

5.8. pagal kompetenciją peržiūri ir derina skyriaus ir kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių parengtus ministro įgaliojimų projektus, prireikus juos rengia;

5.9. pagal kompetenciją vykdo priimtus sprendimus;

5.10. pagal kompetenciją kitų subjektų finansavimo išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pagal teisės aktus gali būti skiriamas finansavimas; pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

5.11. pagal kompetenciją užtikrina, kad teisės aktų taikymas būtų paremtas teisės aiškinimo metodais ir principais, padedančiais atskleisti tikrąją teisės normų prasmę ir jų turinį, bei vadovaujantis teisės normomis ir principais, padedančiais nustatyti ar  nebuvo pažeistos asmens teisės ir jo teisėti interesai;

5.12. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos įgyvendinimu;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei tiesioginio vadovo pavedimus.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                      (parašas)

_____________________________

              (vardas ir pavardė)

_____________________________

                         (data)