Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-02-01T00:00:00439732Įsakymas2020-01-31T00:00:0040P-6

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr.40P-9

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2020 m. sausio 31 d.

įsakymo Nr. 40P-6 redakcija)

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas  yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga savarankiškam Skyriaus darbo organizavimui ir tobulinimui, užtikrinant objektyvios, savalaikės ir
teisingos informacijos apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
(toliau – Ministerija), jos valdymo srityje esančių institucijų, įstaigų bei
valstybės įmonių veiklą,
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau –
EŽŪFKP), Europos žemės ūkio garantijų fondo (
EŽŪGF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽF) lėšų administravimą ir panaudojimą, teikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – vidaus audite bei specialiosios veiklos srities funkcijas – Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų išlaidų vidaus audituose, susijusiuose su ES fondų lėšų panaudojimu ir administravimu, taip pat valstybės paramos žemės ūkiui lėšų vidaus audituose, informacinių sistemų, korupcijos ir veiklos rizikų valdymo vertinime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti Tarptautinių audito ir vidaus audito reikalavimų nuostatas ir mokėti jas taikyti praktiniame darbe, išmanyti ES teisės aktus, reglamentuojančius ES fondų paramos bei paramos, numatomos gauti iš EŽŪGF administravimo sistemą, valdymo ir lėšų įsisavinimo kontrolės procedūras;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos, verslo, viešojo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus audito ir ES fondų lėšų vidaus audito srityse;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

4.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

4.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, susijusiais su Ministerijos veiklos sritimi;

4.8. išmanyti žemės, žuvininkystės bei maisto pramonės bendros politikos specifiką bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką;

4.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti rengti Skyriaus organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus vidaus audito, kontrolės ir finansų klausimais;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja Skyriaus darbą pagal skyriaus nuostatus bei tarnautojų pareigybių aprašymus, nustato Skyriaus valstybės tarnautojų darbo apimtį, prižiūri vidaus audito eigą, kontroliuoja pavedimų vykdymą;

5.2. planuoja skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius skyriaus veiklos planus,  juos raštu suderina su ministru;

5.3. tvirtina kiekvieno vidaus audito planą ir vidaus audito programą;

5.4. užtikrina vidaus audito kokybę, atlikdamas vidaus auditorių darbo priežiūrą ir vidaus audito darbo dokumentų bei vidaus audito ataskaitų projektų peržiūrą;

5.5. organizuoja tikrinimus, siekiant įvertinti kaip šalinami audito metu nustatyti trūkumai ir įgyvendinamos rekomendacijos;

5.6. užtikrina vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

5.7. teikia ministrui pasiūlymus dėl veiklos ir vidaus kontrolės sistemos tobulinimo;

5.8. rengia metinę Skyriaus veiklos ataskaitą apie vidaus audito veiklos plano vykdymą bei Skyriaus valstybės tarnautojų atliktą darbą;

5.9. rengia ir teikia ministrui tvirtinti vidaus audito metodiką ir jos pakeitimus;

5.10. stebėtojo teisėmis dalyvauja Ministerijos vadovybės pasitarimuose;

5.11. organizuoja skyriaus valstybės tarnautojų pasitarimus, tikrinimų, vidaus audito ir kitų einamųjų klausimų aptarimus;

5.12. su audituojamaisiais derina rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planus, vertina  priimtas priemones ir jų pakankamumą, šalinant nustatytus trūkumus ar tobulinant jų vykdomą veiklą;

5.13. atstovauja Ministerijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;

5.14. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole ir kitomis Lietuvos ir ES institucijomis;

5.15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

Susipažinau

_________________________________           _________________     ______________________

          (valstybės tarnautojo pareigos)                          (parašas)                             (vardas, pavardė)  

__________________

            (data)