Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-02-17T00:00:00441944Įsakymas2020-02-17T00:00:0040P-9

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 40P-9

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS MENTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyriaus) mentorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (K3) (specialistų grupės pareigybė).
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – skyriaus mentoriaus pareigybė reikalinga ugdyti naujai į skyrių priimamus specialistus ir kitus Žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), rengiančius, keičiančius bei įgyvendinančius Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinius teisės aktus: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.      turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

5.2.      turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį valstybei priklausančių akcijų atstovavimo bendrovėse ir turto valdymo srityse;

5.3.      išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, šio turto privatizavimą, akcinių bendrovių veiklą, atstovavimą valstybei priklausančioms akcijoms, turto vertinimą, ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą.

5.4.      mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

5.5.      išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.6.      gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

5.7.      sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.      perduoda skyriaus ir Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams savo patirtį, įgytą einant valstybės tarnautojo pareigas Ministerijoje;

6.2.      prisideda tęsiant pradėtus ilgalaikius darbus;

6.3.      padeda naujai priimtiems skyriaus ir Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems skyriaus kuruojamose srityse įgyti arba patobulinti turimas ar reikiamas pareigoms eiti žinias, kompetencijas, gebėjimus;

6.4.      supažindina naujai priimtus skyriaus ir Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams su įstaigos organizacine kultūra, naudojamomis informacinėmis sistemomis, nuostatais, reglamentais, aprašais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tiek skyriaus veiklos sritį, tiek ir Ministerijos veiklą;

6.5.      padeda skyriaus vadovui:

6.5.1. pagal skyriaus kompetenciją analizuoti sritį reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikiant pastabas ir siūlymus dėl jų;

6.5.2. teikiant pasiūlymus, rengiant medžiagą dėl ministerijos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, posėdžiuose ir kituose pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais;

6.5.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, prašymus ar skundus projektus;

6.5.4. pagal kompetenciją sprendžia disponavimo valstybės turtu klausimus;

6.5.5. sudaro ir teikia VĮ Turto bankui įmonių ir kito turto, priklausančio ministerijos reguliavimo sričiai ir numatomų privatizuoti, sąrašus;

6.5.6. pagal kompetenciją administruoja valstybės nuosavybės teise ir ministerijos patikėjimo teise valdomo turto Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenis, atlieka institucijos analitiko ir  nekilnojamojo turto tvarkytojo funkciją;

6.5.7. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

6.6.      pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

6.7.      pagal kompetenciją dalyvauja susitikimuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;

6.8.      pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

Susipažinau

                            

_____________________________

                 (parašas)

_____________________________

           (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)