Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                  PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 40P-4

redakcija)

TVARIOS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS POLITIKOS GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės (toliau — grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  2. Grupės vadovo pareigybė reikalinga formuoti politines nuostatas tvarios žemės ūkio gamybos sektorių plėtros, tiesioginės paramos, bendro žemės ūkio rinkų organizavimo, Lietuvoje gaminamų žemės ūkio produktų konkurencingumo tarptautinėje rinkoje didinimo srityse politikos sprendinių inicijavimo, planavimo, vykdymo ir įgyvendinimo koordinavimui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis apima šias specialiosios veiklos srities funkcijas – formuoti politines tvarios žemės ūkio gamybos sektorių plėtros, tiesioginės paramos, bendro žemės ūkio rinkų organizavimo, Lietuvoje gaminamų žemės ūkio produktų konkurencingumo tarptautinėje rinkoje didinimo srityse ir organizuoti jų įgyvendinimą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                                                                              

                       4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį žemės ūkio, kaimo plėtros ar BŽŪP įgyvendinimo srityje;

4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ir maisto ūkį bei kaimo plėtrą, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio politiką, Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos skyrimą;

4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

4.7. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias rengiant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus.

                                                              

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal grupės kompetenciją organizuoja tvarios žemės ūkio gamybos politiką formuojančių sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą;

5.2. pagal grupės kompetenciją inicijuoja konsultacijas su socialiniais, ekonominiais partneriais, ministerijai pavaldžiomis institucijomis sprendžiant aktualius klausimus;

5.3. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su žemės ūkio maisto gamyba, tiesiogine parama, teikia pasiūlymus žemės ir maisto ūkio politikos ir strategijos klausimais;

5.4. pagal kompetencija analizuoja kitų ES valstybių narių gerąsias praktikas įvairiose žemės ūkio gamybos srityse bei esant poreikiui organizuoja išvykas į tas ES valstybes nares;

5.4.  pagal kompetenciją atstovauja ES ir nacionalinėse institucijose žemės ir maisto ūkio, tiesioginės paramos ir bendrosios rinkos organizavimo klausimais;

5.5.  pagal kompetenciją teikia siūlymus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų keitimui;

5.6.  pagal kompetenciją analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

5.7. pagal kompetenciją organizuoja vadovybės nukreiptų dokumentų ar paklausimų nagrinėjimą, išvadų, pastabų bei pasiūlymų dėl jų teikimą;

5.8. pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius su kitomis ES valstybėmis, savivaldybių institucijomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis, užsienio šalių institucijomis grupės kuruojamose srityse;

5.9. dalyvauja ministerijos vadovybės pasitarimuose;

5.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus žemės ūkio ministrui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)