Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.             

įsakymu Nr. 3P-52   

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

TEISĖKŪROS IR ATSTOVAVIMO SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

            3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, skyriaus kompetencijos srityje teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) uždavinius ir funkcijas, užtikrinti efektyvų teisėkūros procesą ir teisės taikymą, skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimą, sutarčių vertinimą bei atstovavimą ministerijai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, įmonėse, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – skyriaus darbo organizavimo ir funkcijų vykdymo teisėkūros, skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimo, teisės taikymo, sutarčių vertinimo bei atstovavimo ministerijai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, įmonėse, srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį, susijusią su žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės sritimis;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ministerijai pavestas valdymo sritis, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, viešąjį administravimą, civilinę ir administracinę teisę, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. padeda organizuoti skyriaus darbą, paskirstyti skyriaus tarnautojams užduotis ir kontroliuoti jų vykdymą, siekiant užtikrinti kokybišką skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

7.2. skyriaus kompetencijos srityje atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, taip pat teisės aktų projektų, susijusių su paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programą administravimu, pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia juos derinti su kitais ministerijos administracijos padaliniais ar suinteresuotomis institucijomis, vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems nacionalinės teisės bei Europos Sąjungos teisės aktams;

7.3. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai teismuose, kitose įstaigose, įmonėse organizacijose;

7.4. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, analizuoja skundų, prašymų ir pranešimų problematiką ir teikia siūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, siekiant mažinti besikreipiančių asmenų skaičių;

7.5. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės taikymo teisės, taip pat dėl teisės taikymo teisės, susijusios su paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programą administravimu;

7.6. pagal kompetenciją vertina ir teikia siūlymus dėl parengtų ministerijos sutarčių projektų;

7.7. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams, ministerijai atskaitingoms įstaigoms, įmonėms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

7.8. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendras problemas;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.10. pagal kompetenciją rengia ar vertina parengtus ministro įgaliojimų projektus dėl atstovavimo teismuose, kitose įstaigose, įmonėse organizacijose;

7.11. pagal kompetenciją organizuoja sprendimų inicijavimą ir priimtų sprendimų vykdymą bei dalyvauja jų vykdyme;

7.12. pagal kompetenciją kitų subjektų finansavimo išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar pagal teisės aktus gali būti skiriamas finansavimas; pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

7.13. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos įgyvendinimu;

7.14. pagal kompetenciją atlieka teismų praktikos stebėseną, analizuoja teismų suformuluotus teisės aiškinimus ir teisės taikymo taisykles, teisės taikymo problemas;

7.15. pagal kompetenciją vertina ir atlieką rengiamų atsakymų į skundus analizę;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei tiesioginio vadovo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________