Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P-9
redakcija)

        
MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto pramonės ir kokybės politikos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą formuojant ir įgyvendinant žemės ūkio ir maisto produktų kokybės politiką šviežių vaisių ir daržovių, mėsos gaminių ir pieno produktų kokybės, Europos Sąjungos (toliau – ES) lygiu saugomų kilmės vietos nuorodų (toliau – SKVN), saugomų geografinių nuorodų (toliau – SGN) ir garantuotų tradicinių gaminių (toliau – GTG), nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos, valstybės pagalbos kokybiškų produktų gamybai, genetiškai modifikuotų organizmų, vartotojų teisių apsaugos srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje –šviežių vaisių ir daržovių, mėsos gaminių ir pieno produktų kokybės, žemės ūkio ir maisto produktų kokybės politikos dėl ES lygiu SKVN, SGN ir GTG, nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos, valstybės pagalbos kokybiškų produktų gamybai, genetiškai modifikuotų organizmų, vartotojų teisių apsaugos srityse reglamentavimo ir įgyvendinimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities maisto technologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ES kokybės politikos ar maisto produktų saugos ir kokybės srityse;
6.3. išmanyti ir gebėti taikyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio ir maisto produktų gamybą ir kokybę bei ES kokybės politiką;
6.4. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 
6.5. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. formuoja ir (arba) dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką šviežių vaisių bei daržovių, mėsos gaminių ir pieno produktų kokybės, žemės ūkio ir maisto produktų kokybės politikos dėl ES lygiu SKVN, SGN ir GTG, nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos, valstybės pagalbos kokybiškų produktų gamybai, genetiškai modifikuotų organizmų srityse, koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.2. rengia arba dalyvauja rengiant bei derinant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, programas ir priemones šviežių vaisių ir daržovių, mėsos gaminių ir pieno produktų kokybės, žemės ūkio ir maisto produktų kokybės politikos dėl ES lygiu SKVN, SGN ir GTG, nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos, valstybės pagalbos kokybiškų produktų gamybai, genetiškai modifikuotų organizmų, vartotojų teisių apsaugos srityse.
7.3. teikia siūlymus žemės ūkio ir maisto produktų kokybės, ES kokybės politikos ir valstybės pagalbos kokybiškų produktų gamybai srityse;
7.4. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia pastabas kitų institucijų bei įstaigų parengtiems teisės aktų projektams, pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
7.5. pagal kompetenciją analizuoja ES Komisijos komitetų, darbo grupių ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektus, rengia ar dalyvauja rengiant, derinant Lietuvos poziciją dėl jų projektų;
7.6. atstovauja ministeriją ES Tarybos Maisto produktų kokybės darbo grupės Geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų bei Specifinių savybių sertifikatų pogrupiuose, Europos Komisijos Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės politikos komitete bei Žemės ūkio ir kaimo tvaraus vystymosi ir kokybės ekspertų darbo grupėje, pagal skyriaus kompetenciją Maisto kodekso (CODEX ALIMENTARIUS) komisijos ir kitose darbo grupėse;
7.7. pagal kompetenciją rengia ar organizuoja reikiamos medžiagos (ataskaitų, atsakymų į klausimynus pagal ekspertų ir tarptautinių organizacijų prašymus, pranešimų pasitarimams bei tarptautinėms konferencijoms, informacijos sklaidai ir kt.) rengimą;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja  darbo grupių ir įvairių komisijų, standartizacijos ir technikos komitetų bei keitimosi informacija apie techninius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras veikloje, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.9. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl mokslinių ir tiriamųjų darbų tikslingumo, siekiant prisitaikyti prie vykstančių pokyčių ir tendencijų, įsisavinti pažangius metodus kuruojamoje srityje, efektyviai realizuoti mokslo ir technikos laimėjimus, gerinant maisto produktų kokybę, plečiant jų asortimentą, konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose bei dalyvauja svarstant biudžeto lėšų skyrimą maisto pramonės moksliniams tyrimams;
7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

__________________
        (parašas)
___________________
    (vardas ir pavardė)
 ________________
         (data)