Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2018 m. kovo 28d.
įsakymo Nr. 40P- 9
redakcija)

3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei atlikti, veikloms, susijusioms su Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamų kaimo plėtros programų (toliau – Programos) įgyvendinimu, stebėsena, vertinimu, priežiūra bei rizikos prevencija, užtikrinti. 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – ES  žemės ūkio ir kaimo plėtros Programų stebėseną ir vertinimą ir su tuo susijusias veiklas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kaimo plėtros srityje;
6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, turėti darbo patirties ES ir/arba nacionalinių programų stebėsenos ir vertinimo srityje;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje;
6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. analizuoja ir vertina ES Programas teikia pasiūlymus kaimo plėtros politikos ir strategijos įgyvendinimo klausimais, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;                
7.2. dalyvauja spendžiant sistemines problemas, kylančias įgyvendinant ES Programų stebėseną, vertinimą, priežiūrą bei rizikos prevenciją;
7.3. 7.3. kaupia ir analizuoja informaciją apie Programose nustatomas klaidas, rengia klaidų mažinimo veiksmų planus bei informaciją apie šių planų įgyvendinimą; analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su Programų auditais, pagal kompetenciją koordinuoja su tuo susijusius veiksmus, rengia būtinus dokumentus bei derina pozicijas su susijusiais ministerijos padaliniais  ir (arba) institucijomis; rengia Programos metų pažangos ataskaitos dalis, susijusias su Žemės ūkio ministerijos veiksmais siekiant užtikrinti Programos įgyvendinimo kokybę bei veiksmingumą;
7.4. padeda organizuoti Programos tęstinius vertinimus ar tyrimus, rengti technines specifikacijas šiems vertinimams ar tyrimams ir kitus pirkimo dokumentus, koordinuoti ir prižiūrėti šių vertinimų ar tyrimų eigą bei kokybę;
7.5. kaupia duomenis, jų pagrindu rengia dokumentus bei pateikia kompetentingoms institucijoms ir/ar ministerijos vadovybei kuruojamų ES Programų įgyvendinimo ataskaitas ir kitą susijusią informaciją;
7.6. dalyvauja rengiant ES Programų ataskaitas bei atliekant su jomis susijusius vertinimus, rengia vertinimo metodikas, technines specifikacijas bei kitus pirkimo dokumentus;
7.7. padeda koordinuoti ministerijos susirašinėjimą su ES institucijomis apsikeitimo duomenimis sistemos SFC2014 pagalba, atlieka pagrindinio SFC2014 sistemos vartotojų registratoriaus pavaduotojo funkcijas;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, tiek kiek tai susiję su Programos įgyvendinimu, atstovauja ES institucijų darbo organuose;
7.9. dalyvauja organizuojant skyriaus kompetencijai priskiriamų priežiūros komitetų sudarymą bei darbą, užtikrina pasitarimų, konferencijų, seminarų savo kompetencijos klausimais inicijavimą bei rengimą;
7.10. planuoja, organizuoja ir atlieka darbus, skirtus užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
7.11. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
7.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________
                    (parašas)
_____________________________
            (vardas ir pavardė)
_____________________________
                   (data)