Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P-9
redakcija)

MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyriaus) vedėjas  yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti jo darbą, užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą formuojant ir įgyvendinant nacionalinės valstybės politikos, suderintos su Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrąja žemės ūkio politika (toliau – BŽŪP) bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo priemonėmis maisto produktų gamybos sektoriuose, taip pat formuojant ir įgyvendinant žemės ūkio ir maisto produktų kokybės politiką siekiant pateikti rinkai saugius, kokybiškus bei įvairius, didesnę pridėtinę vertę turinčius gaminius, administruojant pagalbą kokybiškų produktų gamintojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje –maisto pramonės (įskaitant mėsos, pieno ir perdirbtų maisto produktų sektorius), žemės ūkio produktų ir maisto kokybės valstybinio reguliavimo, techninės pažangos ir plėtros įgyvendinimo, Europos Sąjungos bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo priemonių maisto produktų sektoriuose įgyvendinimo koordinavime.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir turėti ne mažesnę kaip 1 m. darbo patirtį maisto pramonės sektoriuje;
6.3. išmanyti bendruosius ES bei nacionalinius žemės ūkį, maisto produktų sektorius, maisto saugą ir kokybę reglamentuojančius teisės aktus, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą; 
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.7. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
6.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus tarnautojų veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams bei kontroliuoja jų vykdymą;
7.2. dalyvauja maisto pramonės šakų plėtros strategijos ir vystymo programų formavime, siekiant įgyvendinti maisto produktų sektorių racionalias valstybės valdymo politikos ir rinkos organizavimo priemones, suderintas su ES BŽŪP bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo priemonėmis, formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką žemės ūkio ir maisto produktų saugos ir kokybės, kokybės įvertinimo, rinkos priežiūros kokybės aspektais srityse, numatant jos įgyvendinimo prioritetus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.3. organizuoja ir kontroliuoja rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis ministerijos kompetencijai priskirtų ir derinimą kitų institucijų parengtų Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektų, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą ir ES teisės aktų įgyvendinimą;
7.4. pagal kompetenciją organizuoja medžiagos dėl ES BŽŪP bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo priemonių įgyvendinimo rengimą, siūlymų ar pastabų ES institucijų parengtų dokumentų projektams teikimą, koordinuoja Lietuvos pozicijos rengimą ir derinimą dėl priimamų ES teisės aktų, siekiant optimalaus šių priemonių pritaikymo šalies maisto produktų sektoriuose ar dokumentų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisės bazę;
7.5. organizuoja bei koordinuoja maisto produktų sektoriaus, taip pat žemės ūkio ir maisto produktų saugą ir kokybę, kokybės politiką reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą ir įgyvendinimą, nacionalinės paramos schemų (pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos, valstybės pagalbos) rengimą ir įgyvendinimą, siekiant didinti žemės ūkio subjektų konkurencingumą bei žemės ūkio ir maisto produktų gamintojų pajamas;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją;
7.8. organizuoja genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką bei jų sugyvenimo su tradiciniais ir ekologiškais augalais teisinį reglamentavimą bei teisės aktų įgyvendinimą;
7.9. organizuoja pasiūlymų rengimą ir teikimą dėl lėšų iš valstybės biudžeto skyrimo nacionalinėms paramos priemonėms maisto produktų sektoriuose siekiant užtikrinti šių priemonių įgyvendinimą ir teisingą šioms priemonėms skirtų lėšų panaudojimą;
7.10. koordinuoja dokumentinės einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės vykdymą kuruojamoje srityje, siekiant užtikrinti, kad ministerijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimumo finansų srityje valdymo principus;
7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus žemės ūkio viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį.


Susipažinau
 
_____________________________
                    (parašas)
_____________________________
               (vardas ir pavardė)
_____________________________
                        (data)