Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu   Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

1-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOSSKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos (toliau – ES) bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas tiesioginės paramos schemų taikymo srityse, užtikrinti ES teisinės bazės bei kitų dokumentų, reglamentuojančių paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo nuostatas, parengimą ir taikymą, koordinuoti ministerijos departamentų, žemės ūkio reguliavimo srities bei kitų institucijų veiklą tiesioginės paramos schemų diegimo ir taikymo srityse. Skyriaus vedėjo pareigybė taip pat reikalinga kartu su kitais ministerijos padaliniais rengti teisės aktus bei pasiūlymus racionaliai kaimo plėtros politikai bei strategijai įgyvendinti, ilgalaikių kaimo plėtros programų investicinių priemonių įgyvendinimui atlikti, parengtų teisės aktų ekspertizei atlikti ir įgyvendinimui prižiūrėti, organizuoti skyriaus veiklą, skyriaus kuruojamas sritis atstovauti kitose institucijose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – koordinuojant tiesioginės paramos schemų įgyvendinimą Lietuvoje bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – 2007–2013 m. KPP) ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – 2014–2020 m. KPP) kompensacinių priemonių, susijusių su žemės, maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumo didinimu, aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimu, įgyvendinimo koordinavimą, atstovavimą kaimo plėtros klausimais kitose institucijose.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio ar kaimo plėtros srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ES bendrąją žemės ūkio politiką, tiesioginės paramos žemės ūkiui sistemos nuostatas, kaimo plėtros politiką, Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos funkcionavimą bei pagrindinių jos nuostatų taikymo reikalavimus, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. gebėti organizuoti skyriaus darbą;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo  C1 lygiu;

6.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

6.7. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją rengiant analitinius dokumentus ir išvadas;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja skyriaus darbą ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą;

7.2. derina skyriaus interesus ir su skyriaus veikla susijusias sritis, siekiant tinkamai organizuoti skyriaus veiklą;

7.3. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą;

7.4. organizuoja ir kontroliuoja pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių vykdymą;

7.5. koordinuoja ministerijos padalinių bei kitų institucijų veiklą tiesioginės paramos schemų įgyvendinimo ir taikymo srityse;

7.6. organizuoja ES bendrosios žemės ūkio politikos nuostatų, susijusių su tiesioginės paramos schemų taikymu, įgyvendinimą;

7.7. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

7.8. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina ilgalaikių kaimo plėtros programų kompensacinių priemonių įgyvendinimą;

7.9. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja ir vykdo ES struktūrinės politikos ir kaimo plėtros politikos analizę ir jos pritaikymą Lietuvos sąlygomis, siekiant užtikrinti tinkamą kaimo plėtros investicinių priemonių įgyvendinimą;

7.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tiesioginių išmokų skyrimą bei su kaimo plėtra susijusių teisės aktų projektus, kontroliuoja jų vykdymą;

7.11. teikia pasiūlymus bei išvadas ES teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais.

7.12. teikia pasiūlymus dėl paramos tiesioginėmis išmokomis administravimo tobulinimo;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant dokumentus dėl ES institucijų audito tiesioginių išmokų ir kompensacinių kaimo plėtros programų priemonių klausimais rezultatų;

7.14. vykdo ES bendrosios žemės ūkio politikos nuostatų pasikeitimų analizę, rengia ir teikia ministerijos vadovybei informaciją apie šių pasikeitimų įtaką žemdirbių pajamų lygiui;

7.15. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su paramos tiesioginėmis išmokomis bei kaimo plėtra taikymu ir jų administravimo metodais ES šalyse;

7.16. palaiko profesinius ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis, užsienio šalių institucijomis paramos tiesioginėmis išmokomis ir kaimo plėtros įgyvendinimo srityje;

7.17. apibendrina informaciją apie tiesioginės paramos žemdirbiams teikimo rezultatus pagal savivaldybes bei remtinus sektorius;

7.18. koordinuoja ministerijos padalinių bei kitų institucijų veiklą Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų diegimo srityje;

7.19. koordinuoja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, užtikrinančių Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos funkcionavimą, darbus;

7.20. dalyvauja susitikimuose, seminaruose ES bendrosios žemės ūkio politikos nuostatų įgyvendinimo ir taikymo klausimais, organizuoja teisinių dokumentų rengimą bei jų derinimą su ES teisės aktais;

7.21. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja konsultacijų su socialiniais, ekonominiais partneriais organizavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendintos kaimo plėtros investicinės priemonės;

7.22. koordinuoja tiesioginės paramos 2015–2020 metams schemų atrankos darbo grupės veiklą;

7.23. koordinuoja einamosios ir (ar) paskesniosios finansų kontrolės atlikimą, siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų prekių, paslaugų ir (ar) darbų teikimo sutarčių įgyvendinimą;

7.24. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje

7.25. suderinamumą su kitomis ES finansinėmis priemonėmis ir tinkamai įgyvendinti kaimo plėtros priemones;

7.26. pagal skyriaus kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.27. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Partnerystės sutarties įgyvendinime;

7.28. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)