Pareigų aprašymas Spausdinti

46.1.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 40P-4

redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAUS FINANSŲ VALDYMO GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės (toliau – grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės vadovo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti grupės darbą, užtikrinti grupei pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą ir nustatytu laiku vykdymą.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės finansinės politikos formavimo ir finansavimo, reikalingo žemės ūkio ministro valdymo srities politikai formuoti užtikrinimo, ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų apskaitos ir finansinės atskaitomybės politikos formavimo, dalyvavimo formuojant žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų mokesčių politiką, politiką valstybės pagalbos teikimo srityje.

IV SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, žemės ūkio ir žuvininkystės politikos ir biudžetinių įstaigų veiklos finansavimą, Bendrąją žemės ūkio politiką ir Bendrąją žuvininkystės politiką, šių politikų finansavimą reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus reglamentuojančius valstybės pagalbos, finansinių priemonių taikymą ir garantijų teikimą;

4.3. išmanyti žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinės atskaitomybės sudarymą, žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokamų mokesčių sistemą, atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją tarp žemės ūkio produkcijos pardavėjų ir pirkėjų; licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų sistemą, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą pagal paslaugų kvitus;

4.4. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.8. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.9. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės sektoriaus biudžeto formavimo ir žemės ūkio veiklą užsiimančių gyventojų mokesčių politikos formavimo srityje;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja grupės darbą, koordinuoja ir kontroliuoja grupės darbuotojų veiklą;

5.2. sprendžia grupės kompetencijai priklausančius klausimus ir yra atsakingas už grupei pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą ir nustatytu laiku vykdymą;

5.3. užtikrina ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą grupės kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.4. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektų rengimą, siekiant įgyvendinti grupei keliamus uždavinius;

5.5. organizuoja ir kontroliuoja pastabų ir pasiūlymų teikimą dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su žemės ūkio sektoriaus finansavimu;

5.6. organizuoja ir kontroliuoja atsakymų projektų į piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus rengimą, informacijos ir paaiškinimų raštu arba žodžiu grupei priskirtais klausimais teikimą;

5.7. pagal kompetenciją vykdo Vyriausybės, ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų bei tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus;

5.8. organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą;

5.9. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijos formavimą grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.10. dalyvauja ir organizuoja grupės darbuotojų dalyvavimą ES komitetuose ir darbo grupėse, koordinuojančiose grupės kompetencijai priskirtus klausimus;

5.11. dalyvauja ir koordinuoja grupės darbuotojų pagal kompetenciją dalyvavimą ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.12. dalyvauja valstybės valdomų įmonių, kuriose valstybei atstovaujanti institucija yra  Žemės ūkio ministerija, kolegialių valdymo organų veikloje;

5.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

Susipažinau:

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)