Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 40P- 10

redakcija)

PROGRAMINIO, PROJEKTINIO VALDYMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti koordinuoti ministerijos vykdomus projektus, bei padėti atlikti žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizes, programų vertinimus, rengti strateginio planavimo dokumentus bei stebėti jų įgyvendinimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – žemės ir maisto ūkio programų vertinimo ir ministerijos projektų vykdomo koordinavime

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas,  einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitus teisės aktus, susijusius su skyriaus veiklos sritimis;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį programų vertinimo srityje;

4.4. būti susipažinusiam su projektų valdymu, programų stebėsena ir vertinimu, strateginiu planavimu, mokėti pritaikyti turimas žinias praktiškai;

4.5. išmanyti dokumentų  rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir operatyviai reaguoti į gaunamą informaciją, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, gebėti dirbti grupėje;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja jam pavestą darbą ir atsako už pavestų užduočių vykdymą;

5.2. organizuoja pasiūlymų ministerijos programų, žemės ūkio, maisto gamybos ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo klausimais rengimą;

5.3. rengia ministerijos strateginio planavimo dokumentus ir atlieka stebėseną, dalyvauja sprendžiant sistemines problemas, kylančias įgyvendinant ministerijos programų vertinimą bei stebėseną, strateginį planavimą;

5.4. pagal kompetenciją vykdo Vyriausybės, ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų bei tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus;

5.5. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.6. koordinuoja savalaikį programų vertinimo, strateginio planavimo ataskaitų ir kitokios informacijos pateikimą kompetentingoms institucijoms ir/ar ministerijos vadovybei ir/ar specialioms darbo grupėms;

5.7. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, atstovauja ES institucijų darbo organuose;

5.8. vykdo ministerijos, ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant ministerijos valdymo sričių strateginį veiklos planą, projektų inicijavimo, planavimo ir įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

5.9. stebi projektų įgyvendinimo eigą, fiksuoja ir vertina tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus, identifikuoja esamas problemas ir galimas rizikas;

5.10. užtikrina pasitarimų, konferencijų, seminarų savo kompetencijos klausimais inicijavimą bei rengimą;

5.11. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

5.12. pagal kompetenciją vykdo  kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

 _____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)