Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40P-33

redakcija)

FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

   3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą ir nustatytu laiku vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės finansinės politikos formavimo ir finansavimo, reikalingo žemės ūkio ministro valdymo srities politikai formuoti užtikrinimo, ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų apskaitos ir finansinės atskaitomybės politikos formavimo, dalyvavimo formuojant žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų mokesčių politiką, politiką valstybės pagalbos teikimo srityje ir bendrojoje veiklos srityje – finansų kontrolės vykdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, vidaus ir finansų kontrolę, žemės ūkio ir žuvininkystės politikos ir biudžetinių įstaigų veiklos finansavimą, Bendrąją žemės ūkio politiką ir Bendrąją žuvininkystės politiką, šių politikų finansavimą reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus reglamentuojančius valstybės pagalbos, finansinių priemonių taikymą ir garantijų teikimą;

6.3. išmanyti žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinės atskaitomybės sudarymą, žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokamų mokesčių sistemą, atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją tarp žemės ūkio produkcijos pardavėjų ir pirkėjų; licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų sistemą, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą pagal paslaugų kvitus;

6.4. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

6.8. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.9. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės sektoriaus biudžeto formavimo ir žemės ūkio veiklą užsiimančių gyventojų mokesčių politikos formavimo srityje;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiklą;

7.2. sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra atsakingas už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą ir nustatytu laiku vykdymą;

7.3. užtikrina ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

7.4. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektų rengimą, siekiant įgyvendinti Skyriui keliamus uždavinius;

7.5. organizuoja ir kontroliuoja pastabų ir pasiūlymų teikimą dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų įgyvendinimu;

7.6. organizuoja ir kontroliuoja atsakymų projektų į piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus rengimą, informacijos ir paaiškinimų raštu arba žodžiu skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais teikimą;

7.7. pagal kompetenciją vykdo Vyriausybės, ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų bei tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus;

7.8. organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą;

7.9. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijos formavimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.10. dalyvauja ir organizuoja skyriaus darbuotojų dalyvavimą ES komitetuose ir darbo grupėse, koordinuojančiose skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

7.11. koordinuoja ir kontroliuoja finansų kontrolės pagal skyriaus kompetenciją priskirtoje srityje atlikimą;

7.12. dalyvauja ir koordinuoja skyriaus darbuotojų pagal kompetenciją dalyvavimą ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

7.13. dalyvauja valstybės valdomų įmonių, kuriose valstybei atstovaujanti institucija yra  Žemės ūkio ministerija, kolegialių valdymo organų veikloje;

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

Susipažinau:

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)