Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

 (Lietuvos Respublikos žemės

 ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 6 d.

 įsakymo Nr. 40P- 25 redakcija)               

3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

 VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga pagal kompetenciją organizuoti, koordinuoti skyriaus darbą bei atsakyti už  pavestų funkcijų vykdymą, susijusių su Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamų kaimo plėtros programų (toliau – Programos) valdymu bei rizikos prevencija,  siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – ES finansuojamų Programų įgyvendinime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje;

6.3.  turėti patirties ES programų rizikos valdymo ir ES finansinių interesų apsaugos srityje;

6.3. išmanyti ES, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką;

6.4. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą;

6.6. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.7 mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

6.8. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja skyriaus darbą, nustato veiklos plėtojimo ir tobulinimo kryptis bei perspektyvas ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą;

7.2. analizuoja ES šalių patirtį Programų valdymo ir rizikos prevencijos srityse, teikia pasiūlymus dėl šios patirties ir praktikos pritaikymo galimybių Lietuvoje;

7.3. organizuoja pasiūlymų ir iniciatyvų, susijusių su ES finansinių interesų apsauga, įgyvendinant Programas, rengimą bei įgyvendinimą;

7.4. organizuoja Programų strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimą;

7.5. organizuoja Programų strateginių tikslų įgyvendinimo stebėsenos bei vertinimo rodiklių nustatymą, duomenų kaupimą bei analizę bei įgyvendinimo vertinimą užsakomųjų tyrimų būdu;

7.6. koordinuoja Programų teminių vertinimų atlikimą, pagal kompetenciją organizuoja šių vertinimų atlikimą užsakomųjų tyrimų būdu;

7.7. pagal kompetenciją užtikrina Žemės ūkio ministerijos strateginiame veiklos plane numatytų veiklų įgyvendinimą;

7.8. iniciuoja rizikos prevencijos ir valdymo priemonių diegimą, siekiant efektyvaus Programų įgyvendinimo;

7.9.  organizuoja ir koordinuoja Programų techninės pagalbos, įskaitant nacionalinį kaimo tinklą, įgyvendinimą, apibendrina rezultatus, siekiant užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą;

7.10. pagal kompetenciją organizuoja informacijos, teikiamos reaguojant į Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (toliau - DG AGRI) arba Europos Audito Rūmų auditų misijų išvadas, parengimą, ir dalyvauja dvišaliuose susitikimuose su DG AGRI arba Taikinimo institucijos posėdžiuose;

7.11. koordinuoja ilgalaikių Programų rengimą ir įgyvendinimą;

7.12. koordinuoja informacijos stebėseną, susijusią su identifikuotais pažeidimais, nustatytomis klaidomis, jų taisymu bei prevencija, įgyvendinant Programas;

7.13. koordinuoja paramos paraiškų pagal Programų priemones priėmimo grafikų rengimą ir maksimalių metinių lėšų, įsipareigojimams prisiimti pagal Programų priemones, veiklos sritis ir (arba) veiklas, paskirstymo sąrašo rengimą;

7.14. pagal kompetenciją koordinuoja informacijos bei duomenų, būtinų skyriaus funkcijų užtikrinimui gavimą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos;

7.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.16. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis rizikos prevencijos ir ES finansinių interesų apsaugos klausimais;

7.17. dalyvauja rengiant pozicijas ES ir Lietuvos institucijų posėdžiuose svarstomais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.18. užtikrina pasitarimų, konferencijų, seminarų savo kompetencijos klausimais inicijavimą bei rengimą;

7.19. pagal kompetenciją atstovauja ES institucijose;

7.20. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.21. pagal skyriaus kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.22. užtikrina skyriaus darbų ir funkcijų savalaikį atlikimą;

7.23. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.24. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)