Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-09-18T00:00:00428891Įsakymas3811652019-09-18T00:00:0040P-28

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 18 d.
įsakymo Nr. 40P-28 redakcija)

2-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 2-ojo Europos Sąjungos skyriaus patarėjas (toliau – skyriaus patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

                                             II. PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga kaimo plėtros politikos įgyvendinimo užtikrinimui, esamai kaimo plėtros investicinių priemonių analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros investicinių priemonių programavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo  koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti kaimo plėtros reikmėms. skyriaus kuruojamas sritis atstovauti kitose institucijose.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – 2014–2020 m. KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričių „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“, priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, „Bendradarbiavimas“ įgyvendinimo koordinavimą ir Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai koordinavimą. 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

                      4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
                      4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
                      4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros  srityje;
                     4.3. išmanyti ES, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkį ir kaimo plėtrą, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo taisykles;
                     4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
                     4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
                     4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
                     4.7. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių kaimo plėtros sritis, ekspertizę, numatyti priimamų teisės aktų padarinius ar įtaką kaimo gyventojams.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                     5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
                     5.1. pagal kompetenciją padeda 2 Europos Sąjungos paramos skyriui (toliau – skyrius) teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jam suteiktas teises ir įgaliojimus;
                     5.2. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;
                     5.3. pagal kompetenciją užtikrina ilgalaikių kaimo plėtros programų įgyvendinimą;
                     5.4. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo ES struktūrinės politikos ir kaimo plėtros politikos analizę ir jos pritaikymą Lietuvos sąlygomis, siekiant užtikrinti tinkamą kaimo plėtros priemonių įgyvendinimą;
                     5.5. pagal kompetenciją organizuoja darbą ir atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą, susijusį su 2014–2020 m. KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričių „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“, priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, „Bendradarbiavimas“ įgyvendinimu;
                     5.6. pagal kompetenciją organizuoja darbą ir atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą, susijusį su Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai koordinavimu;
                     5.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, siekiant užtikrinti skyriaus kompetencijai priklausančių priemonių suderinamumą su kitomis ES finansinėmis priemonėmis ir tinkamai įgyvendinti kaimo plėtros priemones;
                     5.8. pagal kompetenciją atlieka konsultacijų su socialiniais, ekonominiais partneriais organizavimą;
                   5.9. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
                  5.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant nacionalines programas, siekiant užtikrinti ES ir nacionalinių programų suderinamumą regionų plėtros, užimtumo, kt. srityse;
                  5.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
                   5.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                     (parašas)
_____________________________
             (vardas ir pavardė)
_____________________________
                        (data)