Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00378154Įsakymas2018-11-30T00:00:0040P-33

PATVIRTINTA

Lietuvos   Respublikos žemės ūkio ministro

2013   m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40P-33

redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO VICEMINISTRO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio viceministras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Žemės ūkio viceministro pareigybė reikalinga padėti ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – ministro jam nustatytų veiklos sričių koordinavimą ir kontroliavimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas,  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija,  Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomą politiką, Žemės ūkio ministerijos veiklą bei kitus teisės aktus ministro jam nustatytose veiklos srityse;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, darbo patirties žemės ūkio srityje vadovaujančiose pareigose;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.4. mokėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, apibrėžti tikslus bei uždavinius, sugebėti atlikti priimamų sprendimų poveikio analizę bei turėti skubių sprendimų priėmimo, organizacinių  gebėjimų, veiklos planavimo  įgūdžių;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas ministro jam nustatytose veiklos srityse atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimai;

7.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;

7.3. organizuoja ir kontroliuoja, ar teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

7.4. organizuoja ir kontroliuoja, ar ministerijos rengiami ir derinami teisės aktų ir programų projektai atitinka žemės ūkio ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

7.5. žemės ūkio ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos reguliavimo srities įstaigų veiklą;

7.6. žemės ūkio ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas bei aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

7.7. kontroliuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą;

7.8. atlieka šio pareigybės aprašymo 7.1 – 7.7 papunkčiuose nurodytas funkcijas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros programų rengimu ir įgyvendinimu;

7.9. atlieka kitas žemės ūkio ministro pavestas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus žemės ūkio ministrui.

Susipažinau:                   

_____________________________

                 (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)