Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-08-19T00:00:00427457Įsakymas2019-08-19T00:00:0040P-23

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 40P-23 redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAUS FINANSŲ VALDYMO GRUPĖS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2.  Grupės patarėjo pareigybė reikalinga patarti nacionalinėmis lėšomis finansuojamų finansinių priemonių bei priskirtų valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimo klausimais, koordinuoti teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, susijusių su nacionalinėmis lėšomis finansuojamų finansinių priemonių ir priskirtų valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimu, rengimą.

 III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – finansinių priemonių įgyvendinimas bei priskirtų valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimas.

IV SKYIRUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TANAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų srityje;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbos teikimą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, žemės ūkio politikos finansavimą, finansinių priemonių sudarymą ir įgyvendinimą;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.6. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Navision kompiuterinėmis programomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. teikia siūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, reikalingų priskirtoms valstybės pagalbos priemonėms įgyvendinti;

5.2. teikia siūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, reikalingų finansinėms priemonėms, finansuojamoms nacionalinėmis  lėšomis, įgyvendinti;

5.3. dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, reikalingų finansinėms priemonėms įgyvendinti, projektus, rengia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su finansinėmis priemonėmis;

5.4. atlieka reikiamus veiksmus tvarkant informaciją apie grąžintinas lėšas, susidariusias įgyvendinant finansines priemones, į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

5.5. koordinuoja valstybės pagalbos priemonių notifikacijų, pranešimų ir ataskaitų Europos Komisijai bei ataskaitų ir informacijos kitoms institucijoms rengimą;

5.6.  pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus ir skundus; teikia paaiškinimus, konsultacijas;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

5.8. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei grupės vadovo pavedimus.

 VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Susipažinau

                          

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

             (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)