Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2018 m. kovo 28  d.
įsakymo Nr. 40P- 9
redakcija)

3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K2) (specialistų grupės pareigybė).
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir/arba padėti organizuoti Europos Sąjungos paramos skyrių posėdžius ir pasitarimus, skirtus Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamų kaimo plėtros programų įgyvendinimui, stebėsenai, vertinimui, priežiūrai ir prevencijai užtikrinti, tvarkyti ir sisteminti   2014–2020 m. KPP ir kitus dokumentus.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Žemės ūkio ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;
5.4. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja Programų stebėsenos komiteto posėdžius, rašytines procedūras, rengia šių posėdžių protokolus;
6.2. organizuoja Programų valdymo komitetų posėdžius, rengia šių posėdžių protokolus;
6.3. pagal poreikį kontroliuoja Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo ir Vyriausybės pavedimų, Žemės ūkio ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, viceministrų ir skyriaus vedėjo nurodymų vykdymą;
6.4. pagal poreikį tvarko vykdomų Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo ir Vyriausybės pavedimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio, viceministrų pavedimų apskaitą;
6.5. kviečia pasitarimus, posėdžius, organizuoja susitikimus, prireikus surenka informaciją Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos ir kitais svarstomais klausimais;
6.6.  persiunčia pagal kompetenciją kitiems padaliniams ir suinteresuotiems asmenims elektroniniu paštu kvietimus į posėdžius ir pasitarimus, jų darbotvarkes bei medžiagą svarstomais klausimais, paskirsto Europos Sąjungos paramos skyrių specialistams  gautus dokumentus;
6.7. organizuoja interesantų priėmimą ir pagal kompetenciją teikia informaciją lankytojams ir telefonu apie ministerijos tarnautojus, galinčius spręsti jiems rūpimus  klausimus;
6.8. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, talpina informaciją apie Programų įgyvendinimą ministerijos interneto svetainėje;
6.9. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
6.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau
 
_____________________________
                    (parašas)
_____________________________
               (vardas ir pavardė)
_____________________________
                        (data)