Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-08-19T00:00:00427520Įsakymas3831152019-08-19T00:00:0040P-22

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2019 m. rugpjūčio 19 d.
įsakymo Nr. 40P-22
redakcija)

MOKSLO IR INOVACIJŲ SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokslo ir inovacijų skyriaus (toliau – skyriaus)  patarėjas yra valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga rengti siūlymus ministerijos vadovybei formuojant žemės ūkio, kaimo plėtros ir tautinio paveldo subjektų švietimo, žinių perdavimo ir mokymo politiką, koordinuoti ir įgyvendinti Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų paramos priemones, skirtas šiai politikai įgyvendinti. 

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis patarėjas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: ES paramos profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti ir paramos parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai koordinavimas ir įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis patarėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
           4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
           4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį nacionalinių ar ES programų priemonių administravimo srityje;

           4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
           4.4. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus darbo sritį reglamentuojančius teisės aktus;
           4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
           4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
           4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
           4.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PATARĖJO FUNKCIJOS

           5. Šias pareigas einantis patarėjas atlieka šias funkcijas:
           5.1. rengia Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sričių „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ ir „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimui reikalingus teisinius dokumentus, koordinuoja šių priemonių įgyvendinimą, organizuoja projektų atrankos komiteto ir kitų komisijų posėdžius;
           5.2. organizuoja ir vykdo mokymo poreikio, reikalingo racionaliam ir efektyviam priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimui, nustatymą;
           5.3. rengia žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašą ir sąvado sudarymo taisykles bei pagal kompetenciją koordinuoja Programos ,,Leader“ ir žemdirbių tęstinio mokymo metodikos centro veiklą,  susijusią su neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų rengimu ir derinimu;
          5.4. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja konsultacijas su socialiniais ekonominiais partneriais bei kitais suinteresuotais asmenimis, siekiant efektyvaus paramos lėšų įsisavinimo;
          5.5. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
          5.6. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir (ar) vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
          5.7. pagal kompetenciją atstovauja Žemės ūkio ministerijos interesus Lietuvoje ir Europos Sąjungos institucijose;
          5.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
          5.9. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

          6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                     (parašas)
_____________________________
               (vardas ir pavardė)
_____________________________
                         (data)