Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-05-21T00:00:00418546Įsakymas3945672019-05-21T00:00:0040P-17

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 40P-17

redakcija)

STRATEGINIŲ POKYČIŲ VALDYMO GRUPĖS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginių pokyčių valdymo grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga ministerijos strateginių tikslų realizavimo organizacinių ir ekonominių priemonių projektams rengti, planuoti esminius pokyčius ministro valdymo srityse, organizuoti jų įgyvendinimą,   teikti pasiūlymus dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo, dalyvauti organizuojant ministerijos kompetencijai priklausančių uždavinių vykdymą žemės ir maisto ūkio civilinės saugos, mobilizacijos, nacionalinio saugumo srityse, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimo srityse, analizuoti esamus ir rengti naujus teisės aktus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse:  strateginių dokumentų analizė ir rengimas, viešojo sektoriaus veiklos analizė ir efektyvumo didinimas, pokyčių valdymas, žemės ir maisto ūkio civilinės saugos, mobilizacijos, nacionalinio saugumo, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimas.  

                                                                                                   IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

         4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

        4.1. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius strateginio planavimo, viešojo administravimo, projektų ir pokyčių valdymo, civilinės saugos ir mobilizacijos sritis, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo tvarką;

         4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir 3 metų darbo patirtį žemės ūkio ir (ar) kaimo plėtros srityje;

         4.3. gebėti atlikti kuruojamos srities teisės aktų analizę, rengti ir derinti teisės aktų projektus;

         4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

         4.5. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

         4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

         4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

         4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. analizuoja  esamus ir rengia naujus teisės aktus, susijusius su pokyčių  valdymu,  teikia  pasiūlymus dėl strateginių pokyčių reikalingumo, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo;

5.2. dalyvauja rengiant sektorines programas, kitus strateginius dokumentus, teisės aktų projektus,.

5.3. pagal kompetenciją organizuoja Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimą;

5.4. pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant žemės ir maisto ūkio civilinės saugos užduočių, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimo užduočių vykdymą;

           5.2. esant poreikiui atstovauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai NATO Jungtiniame sveikatos, žemės ūkio ir maisto komitete (angl. JHAFG), dalyvauja šio komiteto plenariniuose posėdžiuose, rengia, derina ir pristato LR poziciją žemės ir maisto ūkio civilinės saugos klausimais šiame komitete;

           5.3. dalyvauja rengiant  ministerijos mobilizacijos planą, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymo;

           5.5. pagal kompetenciją formuoja ir tobulina būtiniausių maisto produktų rezervo sudarymą, kuruoja preliminarių sutarčių su ūkio subjektais sudarymą;

           5.8. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant veiklos srities problemas;

           5.9. dalyvauja rengiant  ministerijos ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui bei jų šalinimo ir mažinimo priemonių įgyvendinimo;

          5.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje, siekiant šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant užduotis;

           5.11. pagal priskirtas funkcijas teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)