Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28  d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

2-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  2-ojo Europos sąjungos paramos skyriaus patarėjas (toliau – skyriaus patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga kaimo plėtros politikos įgyvendinimo užtikrinimui, esamai kaimo plėtros investicinių priemonių analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros programavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo  koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti kaimo plėtros reikmėms.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – Programa) priemonės  „LEADER“  įgyvendinimo koordinavimą. 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialus reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kaimo plėtros srityje;

6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją padeda 2 Europos sąjungos paramos skyriui (toliau – skyrius)  teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jam suteiktas teises ir įgaliojimus;

7.2. analizuoja ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir dokumentus, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką;

7.3. rengia su priemonės „LEADER“ įgyvendinimu susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priemonės įgyvendinimo eigą, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su priemonės įgyvendinimu, tobulinimo, rengia medžiagą priežiūros komitetų posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą minėtos priemonės įgyvendinimo koordinavimą;

7.4. organizuoja konsultacijas su socialiniais ekonominiais partneriais, siekiant efektyvaus paramos lėšų įsisavinimo;

7.5. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.6. dalyvauja kitų institucijų koordinuojamų programų rengime bei įgyvendinime atstovauja Ministerijos interesus, siekiant užtikrinti skyriaus kompetencijai priklausančių priemonių suderinamumą su kitomis ES finansinėmis priemonėmis ir tinkamai įgyvendinti kaimo plėtros priemones;

7.7. dalyvauja organizuojant kaimo plėtros programų įgyvendinimo priežiūros komiteto, projektų atrankos komitetų, darbo grupių veiklą ir techninį aptarnavimą;

7.8. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.9. be atskiro ministerijos vadovybės raštiško pavedimo pavaduoja skyriaus vedėją klausimais, susijusiais su kaimo plėtros programinių dokumentų įgyvendinimu jam nesant;

7.10. pagal kompetenciją koordinuoja moterų ir vyrų lygių galimybių aspekto integravimo įgyvendinant Programos priemones klausimus, prisideda prie dokumentų, skirtų lyčių lygioms galimybėms užtikrinti, rengimo, jų įgyvendinimo, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie šių iniciatyvų įgyvendinimo eigą, teikia, rengia ir nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių, socialinių, ekonominių partnerių siūlymus dėl lyčių lygių galimybių užtikrinimo įgyvendinant Programos priemones;

7.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Programos investicinių priemonių įgyvendinimu;

7.12. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl skyriaus kuruojamų Programos investicinių priemonių įgyvendinimo;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)