Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo  28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

2-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas  yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

             3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus  vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai kaimo plėtros investicinių priemonių analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros investicinių priemonių programavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo  koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti kaimo plėtros reikmėms. Taip pat ši pareigybė reikalinga koordinuoti paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – Programos priemonės  ,,LEADER“ įgyvendinimo koordinavimą ir Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai koordinavimą.  

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį kaimo plėtros srityje;

6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais, nustato investicijų poreikį, dalyvauja kitų ES fondų programavimo darbe, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

7.2. koordinuoja Programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimą: rengia su šios priemonės įgyvendinimu susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus, priemonių įgyvendinimo prognozes, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie šių priemonių finansavimo situaciją, teikia, rengia ir nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių, socialinių, ekonominių partnerių siūlymus dėl šios priemonės tobulinimo, dalyvauja rengiant priemonės įgyvendinimo ataskaitas, rengiant medžiagą Priežiūros ir įgyvendinimo komitetų, darbo grupių posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą minėtosios priemonės įgyvendinimą;

7.3. dalyvauja ES komitetuose ir darbo grupėse, koordinuojančiose Programos priemonės „LEADER“  įgyvendinimą;

7.4. koordinuoja paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimą iš valstybės biudžeto lėšų: rengia su šios paramos teikimu susijusius teisės aktus, paramos teikimo taisykles ir kitus dokumentus, rengia ataskaitas ir  prognozes apie nacionalinio biudžeto lėšų panaudojimą, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie nacionalinę paramą kaimo bendruomenėms, nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių, socialinių, ekonominių partnerių siūlymus dėl paramos teikimo sąlygų tobulinimo, rengia medžiagą projektų atrankos komitetų ir kitiems darbo grupių posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;

7.5. pagal kompetenciją organizuoja konsultacijas su socialiniais, ekonominiais partneriais, siekiant užtikrinti tinkamą kaimo plėtros priemonių ir nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms įgyvendinimą;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų koordinuojamų programų rengime bei įgyvendinime, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priskirtų priemonių įgyvendinimo eigą, teikia ataskaitas apie šių priemonių įgyvendinimo eigą, siūlymus programų tobulinimui;

7.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.8. atlieka II Europos Sąjungos paramos skyriaus dokumentų tvarkymo funkcijas;

7.9. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą nacionalinės paramos priemonių, skirtų kaimo bendruomenių veiklai finansuoti, įgyvendinimą;

7.10. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)