Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40P-33 redakcija)

AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

                      1. Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas (toliau – skyrius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
                      2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
                      3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

                      4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti skyriaus veiklą formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką augalininkystės (grūdų, pluoštinių ir dekoratyvinių augalų, sodininkystės, daržininkystės, sėklininkystės, pašarų), agrarinės aplinkosaugos, augalų apsaugos, fitosanitarijos, agrochemijos, ekologinio žemės ūkio ir biokuro srityse.

III. VEIKLOS SRITIS         

                      5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiosios veiklos srityse – augalininkystės, agrarinės aplinkosaugos, augalų apsaugos, fitosanitarijos, agrochemijos, ekologinio žemės ūkio ir biokuro sektoriuose.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

                      6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
                      6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities žemės ūkio ir veterinarijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
                      6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį žemės ūkio srityje;
                      6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkį, valstybės tarnybą, ministerijos darbo reglamentą, Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;
                      6.4. žinoti pagrindines ES steigiamųjų sutarčių nuostatas, įtvirtinančias ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; išmanyti augalininkystės, agrarinės aplinkosaugos, augalų apsaugos, fitosanitarijos, agrochemijos, ekologinio žemės ūkio ir biokuro sektorius reglamentuojančių ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;
                      6.5. išmanyti bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principus, bendradarbiavimo ypatumus daugiakultūrinėje aplinkoje;
                      6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
                      6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, MS Power Point,  Internet Explorer;    
                      6.8. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas ir rengti pasiūlymus bei išvadas;
                      6.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

                      6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                      7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
                      7.1. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto darbą skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja kaip jis atliekamas;
                      7.2.  dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką augalininkystės, agrarinės aplinkosaugos, ekologinio žemės ūkio ir biokuro srityse;
                      7.3. organizuoja ir koordinuoja nacionalinių teisės aktų augalininkystės, agrarinės aplinkosaugos, ekologinio žemės ūkio ir biokuro įgyvendinimo srityse rengimą ir įgyvendinimą;
                      7.4. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei Žemės ūkio ministerijos uždavinių ir tikslinių programų skyriaus veiklos klausimais įgyvendinimą;
                      7.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Vyriausybės nutarimų, Žemės ūkio ministro įsakymų, Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkių, kitų teisės aktų projektus, siekiant įgyvendinti skyriui keliamus uždavinius;
                      7.6. dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių veikloje ir koordinuoja pasiūlymų, dokumentų, priemones, programų ir (arba) ir kitų norminių dokumentų rengimą ir teikimą;
                      7.7. organizuoja skyriaus veiklos srities ES komisijos komitetų, darbo grupių ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektų vertinimą ir pozicijų rengimą, derinimą ir teikimą nustatyta tvarka; 
                      7.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
                      7.9. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
                      7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                      8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal ministro nustatytą administravimo sritį.

Susipažinau:
 
_____________________________
                    (parašas)
_____________________________
              (vardas ir pavardė)
_____________________________
                      (data)