Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00386654Įsakymas2018-03-28T00:00:0040P-9

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽF)  paramos lėšų sąskaitų auditus ir atrankinius patikrinimus. 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – atlieka išlaidų auditus, susijusius su ES fondų lėšų panaudojimu ir administravimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus audito arba ES fondų projektų patikrų srityje.

6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio, žuvininkystės bei maisto pramonės veikla, kontrolės ir atsiskaitymų politika;

6.4. išmanyti tarptautinių vidaus audito ir nacionalinių audito standartų nuostatas ir mokėti jas taikyti praktinėje veikloje;

6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.6.mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7.mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. siekiant užtikrinti ES fondų lėšų panaudojimo skaidrumą, atlieka Europos Komisijai deklaruotų išlaidų atrankinius patikrinimus;

7.2. atlieka EJRŽF analizę administruojančių institucijų valdymo ir kontrolės sistemos atitikties EJRŽF administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms patikrinimą;

7.3. audituodamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje (toliau – Ministerija), jos valdymo sričiai priskirtose valstybės institucijose, įstaigose bei valstybės įmonėse, paramos gavėjų projektų įgyvendinimo vietose, vertina, tikrina, kaip panaudojamos EJRŽF paramos lėšos;

7.4. atlieka EJRŽF sąskaitų auditą;

7.5. remdamasis atliktų auditų ir deklaruotų išlaidų atrankinių patikrinimų rezultatais, kasmet rengia ir teikia Europos Komisijai metines ir galutines kontrolės ataskaitas bei nuomones EJRŽF valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo, EJRŽF sąskaitų ir Europos Komisijai teikiamų išlaidų deklaracijų teisingumo;

7.6. tikrina ir vertina kaip panaudojamos Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF) paramos lėšos;

7.7. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti audito metu nustatytus neatitikimus;

7.8. apie auditų ir patikrinimų rezultatus informuoja paramos gavėjus, Ministeriją, Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) bei kitas susijusias institucijas;

7.9. rengia ir teikia Europos Komisijai EJRŽF baigiamąją audito deklaraciją;

7.10. rengia Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programinio laikotarpio strateginius ir audito procedūrų dokumentų projektus;

7.11.  informuoja Skyriaus vedėją apie tikrinimo metu nustatytus darbo trūkumus ir pažeidimus;

7.12.  koordinuoja Europos Komisijos ir ES audito rūmų atstovų darbo vizitus;

7.13.  pagal kompetenciją vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

________________ 

        (parašas)

________________

  (vardas, pavardė)

________________

          (data)