Pareigų aprašymas Spausdinti

9.

PATVIRTINTA

Lietuvos   Respublikos žemės ūkio ministro

2013   m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019   m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 40P- 1 redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

                 1. Žemės ūkio ministerijos kancleris (toliau – ministerijos kancleris) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

                      2. Ministerijos kanclerio pareigybė reikalinga užtikrinti nenutrūkstamą, sklandžią ir efektyvią ministerijos administracijos vadybą, koordinuoti šakos strategijos, pertvarkymo programų bei tam tikrų teisės aktų (projektų) rengimą, koordinuoti ir kontroliuoti visų administracijos padalinių veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimą, ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą, užtikrinti ministerijos rengiamų aktų suderinamumą, ministerijos finansinių, materialinių, ūkinių, intelektualinių ir informacijos šaltinių optimalų vykdymą.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

                      3. Ministerijos kancleris veikia bendrojoje veiklos srityje - atlieka ministerijos administracijos vadovo funkcijas.

IV  SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                      4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                      4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei ES teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir darbo reglamentą, ministerijos nuostatus ir ministerijos darbo reglamentą bei kitus teisės aktus reglamentuojančius Lietuvos bei ES bendrąją žemės ūkio politiką, kaimo plėtrą, struktūrinę paramą.

                      4.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

                      4.3. turėti 5 metų darbo patirtį vadovaujančiose pareigose;

                      4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

                      4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

                      4.6. gerai išmanyti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų strateginio planavimo, darbo organizavimo, vadovavimo, funkcijų delegavimo bei veiklos kontrolės principus, mokėti organizuoti ir įvertinti jų darbą, turėti reikiamus valdymo įgūdžius;

                      4.7. gebėti Vyriausybės, Žemės ūkio ministro pavedimu kompetentingai, savarankiškai atstovauti valstybinius šakos interesus tarptautiniuose renginiuose, tarpvalstybinių derybinių delegacijų, tarpšakinių komisijų ir darbo grupių veikloje, Žemės ūkio rūmuose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose;

                      4.8. sugebėti atlikti priimamų sprendimų poveikio aplinkai analizę bei turėti skubių sprendimų priėmimo, konfliktų valdymo, aukšto lygio derybų vedimo įgūdžių;

                 4.9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

                      4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                      5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

                      5.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektualiniai ir informacijos ištekliai;

                      5.2. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

                      5.3. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

                      5.4. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

                      5.5. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

                      5.6. vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

                      5.7. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

                      5.8. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ar pašalpas;

                      5.9. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose ar organizacijose;

                      5.10. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                     

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui.

Susipažinau:

_________________________

(Parašas)

_________________________

(Vardas ir pavardė)

_________________________

(data)