Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2018 m. kovo  28 d.
įsakymo Nr. 40P- 9
redakcija)

2-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).
3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai kaimo plėtros investicinių priemonių analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros investicinių priemonių programavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo  koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti kaimo plėtros reikmėms.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau - Programa) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  (toliau-priemonė)įgyvendinimo koordinavimą.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kaimo plėtros srityje;
6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais, dalyvauja kitų ES fondų programavimo darbe, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;
7.2. koordinuoja Programos priemonės įgyvendinimą: rengia su priemonės įgyvendinimu  susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priemonės įgyvendinimo eigą, teikia, rengia ir nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių, socialinių, ekonominių partnerių siūlymus dėl priemonės tobulinimo; dalyvauja rengiant medžiagą komitetų, darbo grupių posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą  priemonės įgyvendinimą;
7.3. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų kreipimusis, dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir kitus klausimus, susijusius su koordinuojamos priemonės įgyvendinimu, siekiant užtikrinti tinkamą priemonės įgyvendinimą;
7.4. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų koordinuojamų programų rengime, bei įgyvendinime, teikia ataskaitas apie priemonės įgyvendinimo eigą, siūlymus programų tobulinimui, siekiant užtikrinti priemonės suderinamumą su kaimo plėtros priemonėmis;
7.5. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą, bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
7.6. vykdo projektų, finansuojamų pagal Programos priemones atrankos komitetų sekretoriatui pavestas funkcijas;
7.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                                (parašas)
_____________________________
                          (vardas ir pavardė)
_____________________________
                                    (data)