Pareigų aprašymas Spausdinti

2018-07-01T00:00:00346189Įsakymas2018-03-28T00:00:0040P-9

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

                                          

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3) (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A 2.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga registruoti ministerijos vidaus teisės aktus ir kontroliuoti jų vykdymą, dalyvauti organizuojant ministerijos užbaigtų bylų tvarkymą, atlikti jų apskaitą, padėti viceministrui organizuoti ir įgyvendinti pagrindines jam pavestas funkcijas, dalyvauti kontroliuojant jo pavedimų vykdymą, sudaryti jo darbotvarkę, dalyvauti organizuojant darbą priimamajame, teikti informaciją interesantams, vykdyti viceministro pavedimus.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, saugojimą ir naudojimą;

5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

5.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. registruoja ministerijos kanclerio potvarkius veiklos ir turto valdymo klausimais;

6.2. dalyvauja kontroliuojant ministerijos kanclerio potvarkių veiklos ir turto valdymo klausimais vykdymą;

6.3. formuoja ir sutvarko ministerijos kanclerio potvarkių veiklos ir turto valdymo klausimais bylas ir perduoda nuolatiniam saugojimui;

6.4. registruoja ministerijos veiklos protokolus;

6.5. formuoja ir sutvarko ministerijos veiklos protokolų bylas ir perduoda nuolatiniam saugojimui;

         6.6. kas savaitę teikia ataskaitas tiesioginiam vadovui apie kontroliuojamų ministerijos kanclerio potvarkių ir ministerijos veiklos protokolų vykdymą;

6.6. susistemina gautą korespondenciją ir pateikia ją peržiūrėti viceministrui;

6.7. peržiūri viceministrui teikiamus pasirašyti ar vizuoti dokumentų projektus, kontroliuoja, kad jie būtų suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, apie tai referuoja viceministrui;

6.8. sudaro viceministro darbotvarkę, pagal viceministro nurodymą organizuoja pasitarimus, posėdžius ir susitikimus, interesantų priėmimą viceministro priimamajame;

6.9. viceministro nurodymu duoda pavedimus jo administruojamiems struktūriniams padaliniams, ministerijos reguliavimo srities įstaigoms ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau

                     

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)