Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

TURTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲSKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinant tinkamą žemės ūkio informacinių išteklių teisinį reglamentavimą, planavimą bei veiklos kontrolę, informacinės visuomenės plėtros kaime priemonių įgyvendinimą, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių įgyvendinimą, padėti užtikrinti Žemės ūkio rinkos valdymo ir priežiūros informacinės sistemos (ISAMM) efektyvų funkcionavimą ir ministerijos atstovavimą Europos Komisijoje skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – susijusias su informacinės visuomenės plėtros žemės ūkio srityje bei žemės ūkio informacinių išteklių vystymo priemonių įgyvendinimu ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių įgyvendinimu bei Žemės ūkio rinkos valdymo ir priežiūros informacinės sistemos funkcionavimo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės kaime plėtrą, informacinių sistemų kūrimą, įgyvendinimą bei jų įteisinimo tvarką;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. turėti ne mažesnę, kaip 1 metų darbo patirtį Valstybės informacinių išteklių palaikymo bei vystymo srityje;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių informacinę sistemą, ekspertizę, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. padeda užtikrinti kuriamų žemės ūkio informacinių ištekliųteisinį reglamentavimą, planavimą, koordinavimą bei veiklos kontrolę.

7.2. dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paramos skirtos Lietuvos informacinei visuomenei panaudojimo procesuose.

7.4. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, koordinuojant informacinės visuomenės plėtros kaime priemonių įgyvendinimą.

7.5. dalyvauja koordinuojant Valstybės kontrolės rekomendacijų, dėl Žemės ūkio ministerijos valdomų  bei reguliavimo srities institucijų tvarkomų informacinių išteklių tinkamo teisinio reglamentavimo,  plano įgyvendinimą.

7.6. rengia teisės aktus, susijusius su žemės ūkio registrų konsolidavimu bei optimizavimu.

7.7. dalyvauja koordinuojant Žemės ūkio rinkos valdymo ir priežiūros informacinės sistemos veiklą, tiek kiek tai susiję su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa: dalyvauja rengiant nuostatus bei dokumentus dėl privalomo duomenų teikimo.

7.8. tarpininkauja tarp ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir Europos Komisijos koordinuojant Žemės ūkio rinkos valdymo ir priežiūros informacinės sistemos veiklą.

7.9. atstovauja ministeriją Europos Komisijoje skyriaus kompetencijai priskirtais su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimu susijusiais klausimais

7.10. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus, susijusius su Žemės ūkio rinkos valdymo ir priežiūros informacinės sistemos sritimi, teikia juos derinti su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais ar suinteresuotomis institucijomis, vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus teisės aktų numatyta tvarka.

7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus. 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

______________

      (parašas)

_______________

  (vardas ir pavardė)

__________________

         (data)