Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. vasario  7 d. įsakymo Nr. 40P-5

redakcija)

3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

l. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei, kaimo plėtros programavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo  koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti žemės ūkio ir kaimo plėtros reikmėms atlikti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: ES finansuojamų strateginių kaimo plėtros dokumentų rengimo, jų keitimo ir užbaigimo procesų koordinavimą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

          4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kaimo plėtros arba ES reikalų koordinavimo srityje;

4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti  „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

5.2. koordinuoja kaimo plėtros Programų stebėsenos bei vertinimo procesus, teikia pasiūlymus dėl pagal skyriaus kompetenciją rengiamų teisės aktų tobulinimo, rengia medžiagą Stebėsenos komiteto, Programos valdymo komiteto posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą skyriui priskirtų funkcijų įvykdymą;

5.3. koordinuoja ES finansuojamų strateginių kaimo plėtros dokumentų rengimo, keitimo bei užbaigimo procesus;

5.4. organizuoja konsultacijas su socialiniais ekonominiais partneriais, siekiant efektyvaus paramos lėšų panaudojimo;

5.5. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų koordinuojamų programų, finansuojamų ES fondų lėšomis, įgyvendinime, atstovauja ministerijos interesus, siekiant užtikrinti skyriaus kompetencijai priklausančių priemonių suderinamumą su kitomis ES paramos programomis, priemonėmis;

5.7. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

5.8. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl skyriaus kuruojamų Kaimo plėtros programų priemonių įgyvendinimo;

5.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

___________________________

                      (parašas)

_____________________________

              (vardas ir pavardė)

_____________________________

                      (data)