Pareigų aprašymas Spausdinti

24.7.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 40P-36

redakcija)

AUGALININKYSTĖS IR AGRARINĖS APLINKOSAUGOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

            3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengiant, tikslinant ir įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, nacionalines programas bei formuojant, organizuojat ir koordinuojat valstybės bei Europos Sąjungos Bendrąją žemės ūkio politiką grūdinių pasėlių ir trąšų sektoriuose.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – grūdinių pasėlių ir trąšų srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atlikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius grūdinių pasėlių, trąšų sektorius, ministerijos darbo reglamentą;

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis kuruojamoje srityje ministerijos kompetencijai priskirtus ir derina kitų institucijų parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą ir įgyvendinant ES teisės aktus;

7.2. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ir derina kitų institucijų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų teisės aktų projektų, analizuoja ir teikia išvadas dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į ES Teisingumo Teismo bylas, dalyvauja ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo organuose, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą kuruojamoje srityje;

7.3. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.4. teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo ministerijų atstovų pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;

7.5. sprendžiant klausimus susijusius su kuruojama sritimi, analizuoja ūkinius ir finansinius bei kitus rodiklius, teikia siūlymus dėl mokslinių-tiriamųjų darbų tikslingumo;

7.6. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundu;

7.7. tobulina ir įgyvendina žemės ūkio veiklos subjektų kreditavimo tvarką, įkeičiant licencijuotuose sandėliuose jų laikomus grūdus ar kitus augalininkystės produktus;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe.

7.9. dalyvauja rengiant, tikslinant, papildant bei įgyvendinant nacionalines programas;

7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)