Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. rugsėjo 6 d.  

įsakymo Nr. 40P-25

redakcija)

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR GEODEZIJOS SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga georeferencinio pagrindo kadastro, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro ir žemės informacinės sistemos kūrimo, palaikymo ir atnaujinimo darbų priežiūrai, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymui, valstybinių bei savivaldybių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių unifikavimui, teisės aktų, programų, investicinių projektų pagal kuruojamą sritį rengimui bei jų vykdymo užtikrinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas–kartografijos, valstybinių bei savivaldybių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių kaupimo reglamentavimo, georeferencinio pagrindo kadastro, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro ir žemės informacinės sistemos kūrimo ir plėtros darbų koordinavimas, šių darbų kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką geodezijos ir kartografijos, geografinių informacinių sistemų, kadastrų ir registrų bei erdvinių duomenų rinkinių kūrimo srityse bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą;

6.2. pagal kompetenciją išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus ir direktyvas;

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. mokėti dirbti MS Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer, ArcGIS programomis;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.6. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

6.7. būti susipažinusiam su tarptautinių sutarčių ir susitarimų rengimo principais savo veiklos srityje, sugebėti dalyvauti tarptautiniuose projektuose;

6.8. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos (matavimų inžinerija) arba statybos inžinerijos (geodezija) studijų krypties išsilavinimą;

6.9. turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo patirtį kartografijos ir/ar erdvinių duomenų tvarkymo ir/ar kadastro srityje;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia geodezijos ir kartografijos srities įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

7.2. pagal kompetenciją teikia pastabas rengiamiems teisės aktų projektams;

7.3. rengia krašto kartografavimo ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių sudarymo ir tvarkymo programas, organizuoja šių programų įgyvendinimą;

7.4. rengia žinybinių kartografijos srities programas ir prižiūri jų įgyvendinimą ir teminių kartografijos darbų vykdymą;

7.5. teikia pasiūlymus dėl krašto kartografavimo ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių strategijos;

7.6. planuoja ir prižiūri žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro, žemės informacinės sistemos ir georeferencinio pagrindo kadastro kūrimo, palaikymo, atnaujinimo darbus;

7.7. planuoja erdvinių duomenų rinkinių sudarymą, atnaujinimą ir tvarkymą;

7.8. dalyvauja organizuojant erdvinių duomenų rinkinių integravimą į žemės informacinę sistemą, užtikrina žemės informacinės sistemos suderinamumą su Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra;

7.9. rengia pasiūlymus dėl žemės informacinės sistemos, georeferencinio pagrindo kadastro, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių, kartografijos darbų finansavimo iš valstybės biudžeto;

7.10. prižiūri valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių unifikavimą, atitikimą 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE), reikalavimams bei suderinamumą su kitomis informacinėmis sistemomis;

7.11. planuoja Ministerijos reguliavimo srities institucijų veiklą kartografijos srityje;

7.12. pagal kompetenciją teikia informaciją georeferencinio pagrindo kadastro, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro, žemės informacinės sistemos, erdvinių duomenų rinkinių kūrimo klausimais;

7.13. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus bei kontroliuoja jų vykdymą;

7.14. pagal kompetenciją ir veiklos sritį rengia pirkimo dokumentus viešiesiems pirkimams organizuoti;

7.15. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pranešimus ir skundus;

7.16. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kitų subjektų finansavimo atveju bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.17. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                       (parašas)

_____________________________

                (vardas ir pavardė)

_____________________________

                         (data)