Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-02-21T00:00:00399056įsakymas2019-02-21T00:00:0040P-6

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 40P-6

redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

l. Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės (toliau — grupė) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės vyriausiojo patarėjo pareigybė reikalinga pagal kompetenciją koordinuoti nacionalinės žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politikos suderinamumą su Europos Sąjungos bendrąja žemės ūkio politika (toliau – BŽŪP), užtikrinti su BŽŪP susijusių Lietuvos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros sektorių programų (strategijų) įgyvendinimo nuoseklumą tarp ministerijos padalinių ir suderinamumą su kitomis Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinėmis strategijomis bei programomis.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas: nacionalinės žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politikos priemonių suderinamumo su BŽŪP, ypatingai siekiant užtikrinti BŽŪP I ramsčio (intervencinės priemonės ir tiesioginės paramos schemos) priemonių bei Lietuvos BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo nuoseklumą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį BŽŪP ir/ar kitų žemės ir maisto ūkio krypties politikų įgyvendinimo srityje;

4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ir maisto ūkį bei kaimo plėtrą, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, ES institucijų struktūrą ir jų veiklą, išmanyti ES sprendimų priėmimo procesus, BŽŪP principus ir jos raidos tendencijas, žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros sričių specifiką;

4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

4.7. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti panaudoti turimas žinias, rengiant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus;

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją analizuoja su BŽŪP įgyvendinimu ir kitus susijusius ES dokumentus, šalies ir užsienio žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais;

5.2. pagal kompetenciją atstovauja ir dalyvauja ES ir nacionalinėse institucijose žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros klausimais;

5.3. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

5.4. pagal kompetenciją teikia siūlymus ministerijos vadovybei BŽŪP, ypač I-mojo ramsčio, ir susijusių politikų klausimais;

5.5. pagal kompetenciją koordinuoja tarptautiniuose susitarimuose, ES programose, ir kituose strateginiuose dokumentuose įtvirtintų su BŽŪP susijusių siekių įgyvendinimo suderinamumą tarp ministerijos padalinių;

5.6. pagal kompetenciją analizuoja su ES tiesioginės paramos schemomis, intervencinėmis priemonėmis, KPP ir Lietuvos BŽŪP strateginiu planu susijusius dokumentus, taip pat ir šalies bei užsienio žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais;

5.7. pagal kompetenciją modelioja metodines ir statistines gaires ES ir nacionalinės paramos priemonių analizei atlikti, atlieka ekspertinį-analitinį BŽŪP I-ojo ramsčio paramos schemų vertinimą;

5.8. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos BŽŪP strateginio plano rengimą, įgyvendinimą bei stebėseną strateginiame lygmenyje;

5.9. pagal kompetenciją užtikrina su ES tiesioginių išmokų schemų, intervencinių priemonių, KPP ir Lietuvos BŽŪP strateginio plano administravimu ir įgyvendinimu susijusių nuostatų suderinamumą tarp ministerijos padalinių strateginiame lygmenyje;

5.10. pagal kompetenciją koordinuoja kitų su BŽŪP susijusių strateginių dokumentų rengimą, įgyvendinimą bei stebėseną strateginiame lygmenyje;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant viešinimo veiksmus;

5.12. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, pagal kompetenciją analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

5.13. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas;

5.14. pagal kompetenciją dalyvauja inicijuojant užsakomuosius tyrimus, studijas.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Susipažinau

___           _________________________

                    (parašas)

___           _________________________

             (vardas ir pavardė)

___           _________________________

                 (data)