Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-02-21T00:00:00399040įsakymas3829362019-02-21T00:00:0040P-6

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 40P-6

redakcija)

 

MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS SKYRIAUS vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką galvijienos ir veršienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos, paukštienos ir kiaušinių (toliau – mėsos) ir perdirbtų produktų sektoriuose, rengti šios srities teisės aktus, vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę bei užtikrinti gyvulių skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimą.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – mėsos ir perdirbtų produktų sektoriaus valstybinio reguliavimo ir koordinavimo, techninės pažangos ir plėtros įgyvendinimo, mėsos rinkos priemonių įgyvendinimo organizavimo, gyvulių skerdenų paruošimo klasifikuoti, klasifikavimo sistemos ir kontrolės bei kainų skelbimo koordinavimo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

             4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos studijų srities maisto technologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį  maisto pramonės srityje;

4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mėsos sektoriaus veiklą, būti susipažinusiam su Žemės ūkio ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, MicrosoftExcel, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Microsoft Power Point;

4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, išmanyti dokumentų tvarkymo ir administravimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. analizuoja ir sistemina Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius mėsos ir perdirbtų produktų rinkos organizavimą bei rinką administruojančių institucijų veiklą bei seka jų pokyčius, siekiant racionalios politikos formavimo mėsos sektoriuje;

5.2. rengia mėsos ir perdirbtų produktų sektorių reglamentuojančių teisės aktų projektus bei koordinuoja jų įgyvendinimo kontrolę, siekiant įgyvendinti mėsos ir perdirbtų produktų sektoriaus racionalias valstybės politikos ir rinkos organizavimo priemones, suderintas su ES Bendrąja žemės ūkio politika (toliau – BŽŪP);

5.3. renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina statistinius bei operatyvinius duomenis apie gyvulių ir paukščių supirkimą, kainas, eksportą-importą bei kitus mėsos sektoriaus rodiklius;

5.4. koordinuoja gyvulių skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo eigą, renka, analizuoja ir sistemina gyvulių klasifikavimo duomenis, teikia siūlymus dėl iškylančių problemų sprendimo, siekiant tinkamo rinkos reguliavimo priemonių įgyvendinimo;

5.5. vykdo gyvulių skerdimo apimčių pokyčių analizes, siekiant atlikti teisinės bazės, įpareigojančios įmones vykdyti skerdenų klasifikavimą, koregavimus;

5.6. dalyvauja rengiant teisinę bazę, reglamentuojančią Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (ŽŪMPRIS) mėsos sektoriaus sritį, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų reikalavimus dėl mėsos sektoriaus produktų rinkos informacijos rinkimo;

5.7. pagal kompetenciją kuruoja mokslinių taikomųjų tyrimų klausimus, teikia išvadas dėl mokslinių darbų finansavimo;

5.8. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ES rengiamų teisės aktų projektų, rengia medžiagą ir pozicijas, reikalingas užtikrinti tinkamą šalies atstovavimą atitinkamuose ES komitetuose ir darbo grupėse; ;

5.9. atstovauja Lietuvos mėsos sektoriaus poziciją ES galvijų ir kiaulių skerdenų klasifikavimo ekspertų darbo grupėse, pagal kompetenciją Europos Komisijos vadybos komitetų bei kitų organų susitikimuose, siekiant atstovauti Lietuvos interesams ir balsuojant pateikti Lietuvos poziciją;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, rengia medžiagą pranešimams mėsos ir perdirbtų produktų sektoriaus klausimais;

5.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, teikia informaciją ir konsultacijas telefonu;

5.12. dalyvauja nacionalinių ir ES paramos administravimo schemų mėsos sektoriuje įgyvendinime ir koordinavime;

5.13. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje, siekiant kontroliuoti valstybės lėšų įsisavinimą;

5.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vedėjui.

Susipažinau  

_______________

       (parašas)

____________________

   (vardas, pavardė)

_______________

         (data)