Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-02-07T00:00:00395340įsakymas2019-02-07T00:00:0040P-5

  PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52  (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. vasario 7 d.    įsakymo Nr. 40P- 5 redakcija)

MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I skyrius

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyriaus) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II skyrius

PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti nacionalinės valstybės politikos, suderintos su Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrąja žemės ūkio politika (toliau – BŽŪP) priemones alkoholio produktų, nealkoholinių gėrimų, cukraus, izogliukozės bei saldiklių, duonos, konditerijos, aliejaus bei riebalų, krakmolo, perdirbtų vaisių ir daržovių, kavos, kakavos ir arbatos, medaus, mielių, acto ir tabako gaminių gamybos (toliau – perdirbti produktai) ir mėsos sektoriuose.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

       

33. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje –maisto pramonės perdirbtų produktų ir mėsos sektoriuose nustatant ir įgyvendinant valstybinio reguliavimo priemones bei koordinuojant ES bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo priemonių įgyvendinimą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities maisto technologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį  maisto pramonės srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo sritį;

4.4. išmanyti ES teisės aktus, reglamentuojančius perdirbtų produktų ir mėsos pramonės sektorius, ir būti susipažinusiam su šių teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

4.8. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. formuoja ir dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką perdirbtų produktų ir mėsos pramonės srityje, koordinuoja jų įgyvendinimą;

5.2. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ministerijos kompetencijai priskirtus ir derina kitų institucijų parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą ir įgyvendinant ES teisės aktus;

5.3. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją, pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką teikia siūlymus, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ir derina kitų institucijų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES ir tarptautinių organizacijų teisės aktų projektų, atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;

5.4. rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką. Prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

5.5. palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ir užsienio šalių institucijomis sprendžiant bendras problemas bei siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija;

5.6. pagal kompetenciją konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija, ES Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, siekiant šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;

5.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vedėjui.

Susipažinau

__________________

       (parašas)

____________________

   (vardas, pavardė)

_______________

         (data)