Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-08-19T00:00:00427518Įsakymas4203032019-08-19T00:00:0040P-26

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 40P-26 redakcija)

                                                                                     

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerijos) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Ministerijos patarėjo pareigybė reikalinga padėti vadovybei įgyvendinti ministerijos uždavinius ir funkcijas, koordinuojant ir kontroliuojant tinkamą teisės aktų įgyvendinimą turto ir viešųjų pirkimų, teisės ir personalo veiklos srityse, siekiant užtikrinti viešojo sektoriaus ekonominės veiklos skaidrumą bei formuoti gerąją patirtį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų, Europos Komisijos direktyvų ir tarptautinių organizacijų reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veikla apima specialiosios veiklos sritį – dalyvauti, užtikrinant tinkamą viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą ir formuoti žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos įgyvendinimo veiksmus bei priemones.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo teisinių santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant priskirtų sričių veiklą;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.6. mokėti vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.7. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas ir rengti pasiūlymus, išvadas;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas nustatytose veiklos srityse atlieka šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ministerijos strategijas, koncepcijas, programas ir kitus dokumentus, koordinuoja planuotų veiklų priskirtose srityse įgyvendinimą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl priskirtų veiklos sričių tobulinimo, tikslų, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo;

5.2. nagrinėja vadovybės nukreiptus dokumentus ar paklausimus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengia atsakymų į juos projektus;

5.3. pagal kompetenciją padeda teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius pagal jam suteiktus įgaliojimus;

5.4. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant racionalią ilgalaikių strateginių dokumentų įgyvendinimo koordinavimo politiką pagal šiame pareigybės aprašyme nurodytas veiklos sritis;

5.5. inicijuoja ir dalyvauja įvairių komisijų taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauja ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

5.6. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina ES valstybių narių ir kitų užsienio valstybių gerąją patirtį priskirtose srityse;

5.7. atlieka priskirtų veiklos sričių stebėseną, analizę ir vertinimą, teikia vadovybei įrodymais grįstas išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos srityse politikos formavimo ir įgyvendinimo;

5.8. pagal kompetenciją kontroliuoja ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą;

5.9. vykdo prevencines priemones viešųjų pirkimų srityje, siekiant didinti viešųjų pirkimų vykdymo efektyvumą bei mažinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų galimybę;

5.10. dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbe ir kitų vykdomų viešųjų pirkimų procedūrose;

5.11. dalyvauja mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, kituose profesiniuose renginiuose, tobulinant kvalifikaciją, plečiant profesines žinias, įgūdžius bei gebėjimus priskirtose srityse;

5.12. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, gaunant ir keičiantis informaciją priskirtose veiklos srityse;

5.13. dalyvauja ministerijos vadovybės pasitarimuose;

5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui.

Susipažinau:

____________________________

                    (parašas)

__________________________

              (vardas, pavardė)

__________________________

                       (data)