Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. spalio 3 d.

įsakymo Nr. 40P-28

redakcija)

FINANSŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

                                                                                          PAREIGYBĖS APRAŠYMAS                                  

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti siūlymus ir rengti ataskaitas dėl valstybės pagalbos priemonių žemės ūkio sektoriuje taikymo, nagrinėti lėšų poreikį, atlikti lėšų naudojimo analizę ir teikti siūlymus dėl lėšų perskirstymo ir papildomo lėšų poreikio ministerijos programų priemonėms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto lėšų, (paramos, susijusių su deleguotų funkcijų vykdymo finansavimu, paslaugų pirkimo) (toliau – programų priemonės, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų), rengti teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su lėšų skyrimu programų priemonėms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto lėšų įgyvendinti bei priskirtų valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimu.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities funkcijas – finansų kontrolės vykdymą ir specialiosios veiklos srities funkcijas biudžeto planavime, valstybės pagalbos žemės ūkio veiklos subjektams teikime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirtį finansų srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbos teikimą žemės ūkio veiklos subjektams, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, finansų ir vidaus kontrolę, žemės ūkio politikos finansavimą;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir Navision kompiuterinėmis programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. nagrinėja lėšų poreikį programų priemonėms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto lėšų, rengia lėšų poreikio prognozes ir jų pagrindimą šioms priemonėms vykdyti, inicijuoja lėšų poreikio svarstymą, atlieka lėšų naudojimo analizę ir teikia siūlymus dėl lėšų perskirstymo ar papildomo lėšų poreikio; 

5.2. prireikus kaupia, apibendrina ir rengia informaciją apie taikomas valstybės pagalbos, de minimis pagalbos ir (ar) kitos nacionalinėmis lėšomis finansuojamos paramos žemės ūkio sektoriuje priemones, rengia ataskaitas Europos Komisijai dėl valstybės pagalbos priemonių vykdymo;

5.3. analizuoja nacionalinius ir Europos Komisijos rengiamus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbos teikimą, prireikus teikia pastabas ir pasiūlymus;

5.4. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimu bei lėšų skyrimu programų priemonėms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto lėšų;

5.5. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su priskirtų valstybės pagalbos žemės ūkio veiklos subjektams priemonių įgyvendinimu, rengia notifikacijas dėl priskirtų valstybės pagalbos priemonių vykdymo;

5.6. nagrinėja lėšų poreikį ir planuoja biudžeto lėšas priskirtoms valstybės pagalbos žemės ūkio veiklos subjektams priemonėms įgyvendinti;

5.7. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimu ir administravimu, atlieka valstybės pagalbos priemonių notifikacijų analizę;

5.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, teikia paaiškinimus, konsultacijas;

5.9. skyriaus kompetencijos ribose atlieka išankstinę finansų kontrolę: tikrina, ar prašyme leisti vykdyti viešąjį pirkimą ir pirkimo sutartyje, lėšų panaudojimo sąmatose, renginio sąmatose ir kituose pirkimo dokumentuose bei atsiskaitymo dokumentuose nurodytos išlaidos neviršija konkrečioms priemonėms atitinkamų metų biudžeto sąmatoje skirtų lėšų; prieš sudarant kitų subjektų (nepavaldžių biudžetinių įstaigų arba nebiudžetinių įstaigų) finansavimo, akcijų pasirašymo sutartis, patikrina, ar einamųjų metų biudžete numatyta pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti finansavimo sutartims, ar einamųjų metų biudžete suplanuota pakankamai lėšų pagal sutartyje numatytus pagrindinius išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ar teisės aktų nustatyta tvarka išlaidos yra tinkamos finansuoti, o nustatę, kad lėšos gali būti skiriamos, išlaidos tinkamos finansuoti ir pakanka asignavimų, sutartis vizuoja;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

5.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)