Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija) FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1. Finansų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3), kuris funkcijas atlieka Kauno mieste. 2. Pareigybės lygis – A2. 3. Pareigybės paskirtis - skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui atlikti biudžeto sudarymo ir tikslinimo darbus, susijusius su programomis, pagal kurias finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) priemonių įgyvendinimas, padėti rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktus, susijusius su EŽŪFKP priemonėmis, pagal kompetenciją skyriui priskirtose srityse atlikti finansų kontrolę. 4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą; 5.2. turėti darbo patirties finansų srityje; 5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, vidaus ir finansų kontrolę, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos finansavimą; 5.4. išmanyti bendrąją žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP), šios politikos finansavimą reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktus; 5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją bei rengti išvadas; 5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus; 5.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer. III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 6.1. padeda atlikti biudžeto sudarymo ir tikslinimo darbus, susijusius su programomis, pagal kurias finansuojamas EŽŪFKP priemonių įgyvendinimas, kaupia ir analizuoja duomenis apie biudžeto lėšų naudojimą EŽŪFKP priemonėms finansuoti; 6.2. pagal skyriaus kompetenciją padeda rengti ar dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su EŽŪFKP priemonėmis, kad užtikrintų tinkamą šių priemonių finansavimą ir įgyvendintų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas; 6.3. pagal skyriaus kompetenciją atlieka priskirtų priemonių išankstinę kontrolę, vizuojant prašymus organizuoti pirkimus ir (ar) pasirašant finansavimo arba paslaugų pirkimo sutartis; 6.4. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, skyriui inicijavus viešuosius pirkimus ir sudarius prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis; 6.5. renka ir teikia informaciją, reikalingą skyriaus darbuotojams dalyvaujant ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje; 6.6. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus. IV SKYRIUS ATSAKOMYBĖ 7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą. Susipažinau _____________________________ (parašas) _____________________________ (vardas ir pavardė) _____________________________ (data)