Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 40P-36

redakcija)

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

            3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti teisinėmis priemonėmis realizuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) vykdomus uždavinius ir funkcijas, užtikrinti efektyvų teisės taikymo ir teisėkūros procesą, kad pateikti vertinti teisės aktų projektai, atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų nacionalinės teisės bei Europos Sąjungos teisės aktų bei teisinės technikos reikalavimus, dalyvauti rengiant ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus bei kitas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje -  veikia teisės srityje, susijusioje su pažeidimų kontrole, korupcijos prevencija, atstovavimu ir  užimtumu, socialine ir sveikatos apsaugos politika.  

V. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius žemės ir maisto ūkį, kaimo plėtrą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

6.2. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.4. turėti teisinio darbo ar personalo valdymo patirties;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1 pagal kompetenciją padeda skyriui teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jam suteiktas teises ir įgaliojimus;

7.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad pateikti vertinti teisės aktų projektai ir kiti pagal skyriaus kompetenciją rengiami dokumentai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės aktų bei teisinės technikos reikalavimus;

7.3. pagal kompetenciją formuoja politiką užimtumo, socialinės ir sveikatos apsaugos politikos srityse;

7.4. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su suinteresuotomis institucijomis;

7.5. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos struktūrinių padalinių bei kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

7.6. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, ir jos reguliavimo srities įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus jiems vykdant tarnybines pareigas;

7.7. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai teismuose ir kitose institucijose;

7.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus (nagrinėja dokumentus ir faktines aplinkybes, teisiškai įvertina, ar taikant teisės normas nebuvo pažeistos asmens teisės ir teisėti interesai, teikia išvadas ir pasiūlymus) ir rengia atsakymus pareiškėjams, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, objektyvumo, sąžiningumo, nešališkumo ir kitais teisės principais;

7.9. žemės ūkio ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauja atliekant arba atlieka galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, dalyvauja teikiant arba teikia žemės ūkio ministrui ar ministerijos kancleriui tyrimų išvadas;

7.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.11. pagal kompetenciją rengia ar vertina parengtus ministro įgaliojimų projektus dėl atstovavimo teismuose, kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose;

7.12. pagal kompetenciją organizuoja sprendimų inicijavimą ir priimtų sprendimų vykdymą bei dalyvauja jų vykdyme;

7.13. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.

7.14. pagal kompetencija rengia arba dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų projektus; pagal kompetenciją rengia ministro įsakymų bei ministerijos kanclerio potvarkių dėl komandiruočių Lietuvoje ar užsienyje projektus ir vykdo kitus organizacinius darbus, susijusius su ministerijos darbuotojų komandiruotėmis Lietuvoje ar užsienyje;

7.15. pagal kompetenciją atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, organizuoja žemės ūkio sektoriaus antikorupcinės programos įgyvendinimą;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                  (parašas)

_____________________________

              (vardas ir pavardė)

_____________________________

                        (data)