Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos   Respublikos žemės ūkio ministro

2013   m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3P–52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019   m.  vasario  7 d. įsakymo Nr. 40P-5  

redakcija)

MOKSLO IR INOVACIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Mokslo ir inovacijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriaus vedėjui padėti rengti siūlymus ministerijos vadovybei formuojant žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros taikomosios veiklos, inovacijų, mokslo bei verslo bendradarbiavimo, žemės ūkio subjektų ir miško savininkų konsultavimo politiką, padėti koordinuojant bei įgyvendinant jos Europos Sąjungos (toliau – ES) ir valstybės pagalbos priemones.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam  prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti darbo patirties mokslinių tyrimų srityje;

5.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus reglamentuojančius darbo sritį;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją bei rengti išvadas;

5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. padeda rengiant žemės ūkio sistemos dirbančiųjų konsultavimo organizavimą ir koordinavimą, konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

6.2. padeda skyriaus vedėjui koordinuoti žemdirbių konsultavimo organizavimą bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo diegiant inovacijas žemės ūkyje priemones;

6.3.  padeda organizuoti konsultavimo institucijų, teikiančių konsultavimo paslaugas ES paramos gavėjams, akreditavimą;

6.4.  padeda organizuoti žemdirbių konsultavimui vykdytojų parinkimą, pagal poreikį atlieka jų pateiktų projektų ekspertizę, vykdo žemdirbių konsultavimo paslaugų teikimo stebėseną;

6.5. padeda skyriaus vedėjui koordinuoti ryšius su žemdirbių savivaldos bei konsultavimo organizacijomis žemdirbių konsultavimo klausimais;

6.6. pagal kompetenciją padeda atlikti funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

6.7. padeda rengti 2014–2020 KPP priemonių „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities ,,Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ ir „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir  įgyvendinimui reikalingus teisinius dokumentus;

6.8. apibendrina užsienio šalių patirtį žemdirbių konsultavimo ir bendradarbiavimo skatinimo klausimais, analizuoja ES teisės aktus, susijusius su žemdirbių konsultavimu paramos klausimais;

6.9. atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje, siekiant užtikrinti tinkamą minėtų priemonių įgyvendinimą;

6.10. renka informaciją, reikalingą nagrinėjant asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

6.11. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojant įmones, įstaigas, organizacijas skyriaus kompetencijos klausimais;

6.12. renka ir teikia informaciją, reikalingą skyriaus darbuotojams dalyvaujant ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

6.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau                           

_____________________________

                (parašas)

_____________________________

         (vardas ir pavardė)

_____________________________

                  (data)