Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos   Respublikos žemės ūkio ministro

2013   m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018   m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 40P- 36

redakcija)

1-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

            3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros programavimo dokumentų rengimui ir rengimo koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti žemės ūkio ir kaimo plėtros reikmėms.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – 2007–2013 m. KPP) priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – 2014–2020 m. KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ įgyvendinimo koordinavimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;

6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

7.2. rengia 2014–2020 m. KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ “ aprašymus, įgyvendinimo taisykles, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su priemonių įgyvendinimu, tobulinimo, rengia medžiagą Stebėsenos komiteto, Programos valdymo komiteto posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą minėtos priemonės įgyvendinimą;

7.3. organizuoja konsultacijas su socialiniais ekonominiais partneriais, siekiant efektyvaus paramos lėšų įsisavinimo;

7.4. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.5. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, skirtas užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.6. pagal kompetenciją atlieka funkcijas susijusias su Lietuvos kaimo plėtros programos įgyvendinimu.  

7.8. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

______________________________

                                    (data)