Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 40P-36

redakcija)

EuropoS sąjungos reikalų SKYRIAUS

VYRiausiojo SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

          3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrąją žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) bioekonomikos, žiedinės ekonomikos, klimato kaitos, oro taršos ir energetinio efektyvumo srityse (toliau – kompetencijai priskirti klausimai) bei užtikrinti tinkamą susijusios medžiagos ir pozicijų parengimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – BŽŪP ir kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimo ES ir Lietuvoje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija)  nuostatais, darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemės, maisto ūkį ir susijusias sritis, atstovavimą ES institucijose bei nacionalinių pozicijų rengimą ir derinimą;

6.3. išmanyti pagrindinius ES teisės aktus, reglamentuojančius žemės ir maisto ūkio bei susijusių sektorių, ES institucinę struktūrą, teisėkūros, sprendimų priėmimo procesus, ES Tarybos darbo tvarkos taisykles ir kitus jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; Europos Komisijos komitetų sudarymo principus ir jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

6.4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus;

6.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas dėl teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

7.2. pagal kompetenciją renka, sistemina ir analizuoja teisės aktus bei informaciją klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo žemės ūkio srityje, aplinkos apsaugos, oro taršos, bioekonomikos, žiedinės ekonomikos ir energetinio efektyvumo politikos klausimais;

7.3. pagal kompetenciją formuoja ir dalyvauja nacionalinių pozicijų rengime klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo žemės ūkio srityje, aplinkos apsaugos, oro taršos, bioekonomikos, žiedinės ekonomikos, energetinio efektyvumo politikos klausimais ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiams;

7.4. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ES reikalų koordinavimo komiteto, ES Tarybos Specialiojo žemės ūkio komiteto darbo grupės, kitų vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos ir ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose, kituose susitikimuose, kuriuose aptariami kompetencijai priskirti klausimai, prireikus, atstovauja juose;

7.6. atsakingam skyriaus darbuotojui pagal kompetenciją teikia informacinę medžiagą, reikalingą pažymoms ir ataskaitoms Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti nacionalinių pozicijų ES Žemės ūkio ir žuvininkystės Taryboje svarstomais klausimais;

7.7. suderina ir pagal kompetenciją rengia medžiagą tarpvalstybiniams susitikimams nacionalinėms ar valstybių pozicijoms suderinti ir prireikus juose dalyvauja;

7.8. pagal kompetenciją rengia nacionalinių pozicijų ES Žemės ūkio ir žuvininkystės Tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais santraukas Lietuvos Respublikoje reziduojantiems ES valstybių narių atstovams;

7.9. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis nacionalinių pozicijų ir medžiagų rengimo, kreipimųsi į ES institucijas ar valstybes nares rengimo ir kitais klausimais;

7.10. pagal poreikį rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijos vadovybei ir administracijos padaliniams, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir subjektams informaciją ir medžiagą kompetencijai priskirtais klausimais;

7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atstovavimą Lietuvai ES institucijose koordinuojančiomis institucijomis, Lietuvos nuolatine atstovybe ES, socialiniais partneriais, palaiko ryšius su Lietuvos diplomatinių atstovybių, ES institucijų, kitų ES valstybių narių atitinkamais pareigūnais;

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

         8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                     

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)