Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                  PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 40P- 5

redakcija)

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

l. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus (toliau — skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę ministerijos, ministerijos pavaldžių įstaigų ir ministerijos valdomų įmonių (toliau toliau įmonės) veikloje; dalyvauti sprendžiant ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių, pagal darbo sutartis, (toliau – ministerijos personalas) tarnybinės ar drausminės atsakomybės klausimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -

3.1. korupcijos prevencijos ir kontrolės;

3.2. tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimo;

3.3. viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos administravimo srityje;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su korupcijos prevencijos ir kontrolės sritimi, tarnybinės ir drausminės atsakomybės klausimais;

4.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų sistema, jų funkcijomis, žemės ūkio sektoriumi, jos struktūra, uždaviniais bei funkcijomis;

4.5. sugebėti analizuoti teisės aktus, įžvelgti problemas, jas įvertinti, apibendrinti, ir savarankiškai priimti sprendimus;

4.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktu rengimo reikalavimais;

4.7.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

4.8.   mokėti dirbti kompiuteriu (Windows, Microsoft Word, Explorer, Outlook programomis);

4.9.   sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir priimti sprendimus;

4.10.    būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas.

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. nuolat antikorupciniu atžvilgiu stebi ministerijos, ministerijai pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklą, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie nustatytus korupcijos atvejus, nustato ministerijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, organizuoja ir koordinuoja tokių veiklos sričių nustatymą ministerijai pavaldžiose įstaigose;

5.2.        Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus korupcijos rizikos analizę ir pateikus žemės ūkio ministrui motyvuotas išvadas, teikia siūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti;

5.3.        įgyvendina korupcijos prevencijos priemones ministerijoje, ministerijai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse, koordinuoja žemės ūkio sektoriaus antikorupcijos programos įgyvendinimą;

5.4. teikia informaciją skyriaus vedėjui apie korupcijos situaciją ministerijoje, ministerijai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse, teikia siūlymus skyriaus vedėjui korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais, kad nustatyti korupcijos atvejai nepasikartotų;

5.5. teikia siūlymus dėl ministerijoje nustatytų korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimo, o gavus informacijos apie ministerijos personalo galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, nedelsdamas apie tai informuoja skyriaus vedėją;

5.6. pagal kompetenciją kartu su ministerijos personalo funkcijas vykdančiu padaliniu ir/ar kitu ministerijos administraciniu padaliniu dalyvauja renkant informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas ministerijoje, ministerijai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka;

5.7. pasirinktinai savo nuožiūra ar skyriaus vedėjo pavedimu peržiūri Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais atvejais ministerijos parengtų norminių teisės aktų projektų atliktą antikorupcinį vertinimą;

5.8. savo iniciatyva ar skyriaus vedėjo pavedimu, atlieka visuomenės ir ministerijos personalo antikorupcinį švietimą, orientuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kad jie laikytųsi skaidraus elgesio nustatytų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio nusižengimais, nusikalstamomis veikomis ar interesų konfliktais jų veikloje ir kaip jų išvengti;

5.9. prižiūri kaip ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas, teikia rekomendacijas ir konsultuoja ministerijos personalą viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja atliekant arba atlieka galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus;

5.11. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbo veiklos tobulinimo ar teisės aktų reglamentuojančių skyriaus veiklą gerinimo, rengia, teikia analitinę, statistinę informaciją;

5.12. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)