Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 40P- 4

redakcija)

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

l. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus (toliau — skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui ir organizuoti jo darbą: igyvendinant korupcijos prevenciją ir kontrolę ministerijos, ministerijos pavaldžių įstaigų ir ministerijos valdomų įmonių (toliau – toliau įmonės) veikloje; sprendžiant ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų valstybės tamautoju ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį (toliau — ministerijos personalas) tarnybinės ar drausminės atsakomybės klausimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tamautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -

3.1. korupcijos prevencijos ir kontrolės;

3.2. tamybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimo organizavimo ir koordinavimo;

3.3. viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                                                                              

     4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.                 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisini universitetinį išsilavinimą);

         4.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį, taip pat patirtį korupcijos prevencijos srityje;

         4.3. išmanyti Lietuvos teisę, teisės doktriną ir teismų praktiką;

         4.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų sistema, jų funkcijomis, žemės ūkio sektoriumi, jos struktūra, uždaviniais bei funkcijomis;

         4.5. sugebėti analizuoti teisės aktus, įžvelgti problemas, jas ivertinti, apibendrinti, ir savarankiškai priimti sprendimus;

         4.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktu rengimo reikalavimais bei mokėti rengti teisės aktų projektus;

4.7.       gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

4.8.       mokėti dirbti kompiuteriu (Windows, Microsoft Word, Explorer, Outlook programomis);

4.9.            sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir priimti sprendimus;

4.10.             gebėti organizuoti skyriaus darbą ir kontroliuoti skyriaus valstybės tamautojų vykdomus pavedimus;

4.11.        būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas;

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tamautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.       vadovauja skyriui, formuoja tikslus ir uždavinius, planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, skirsto pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.2. apibendrina skyriaus darbo rezultatus ir jų pagrindu teikia siülymus. žemės ūkio ministrui dėl skyriaus veiklos ar teisės aktų reglamentuojančių skyriaus veiklą gerinimo;

5.3.        nuolat antikorupciniu atžvilgiu stebi ministerijos, ministerijai pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklą, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie nustatytus korupcijos atvejus, nustato ministerijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, organizuoja ir koordinuoja tokių veiklos sričių nustatymą ministerijai pavaldžiose įstaigose;

5.4.       Specialiųjų tyrimų tamybai atlikus korupcijos rizikos analizę ir pateikus žemės ūkio ministrui motyvuotas išvadas, teikia siūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti;

5.5.       koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ministerijoje, ministerijai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse, žemės ūkio sektoriaus antikorupcijos programos įgyvendinimą;

5.6. teikia informaciją žemės ūkio ministrui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.apie korupcijos situaciją ministerijoje, ministerijai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse, teikia siülymus žemės ūkio ministrui korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais, kad nustatyti korupcijos atvejai nepasikartotų;

5.7. šalina ministerijoje nustatytus korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, o gavus informacijos apie ministerijos personalo galimai padarytas korupcinio pobüdžio nusikalstamas veikas, nedelsdamas apie tai informuoja žemės ūkio ministrą, Specialiųjų tyrimų tamybą ir kitas teisėsaugos institucijas;

5.8. pagal kompetenciją kartu su ministerijos personalo funkcijas vykdančiu padaliniu ir/ar kitu ministerijos administraciniu padaliniu dalyvauja renkant infomaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas ministerijoje, ministerijai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka;

5.9. pasirinktinai, savo nuožiūra peržiūri Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais atvejais ministerijos parengtų norminių teisės aktų projektų atliktą antikorupcinį vertinimą;

5.10. savo iniciatyva, ministerijos personalo prašymu, žemės ūkio ministro nurodymu atlieka visuomenės ir ministerijos personalo antikorupcinį švietimą, orientuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kad jie laikytųsi skaidraus elgesio nustatytų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio nusižengimais, nusikalstamomis veikomis ar interesų konfliktais jų veikloje ir kaip jų išvengti;

5.11. prižiūri kaip ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas, teikia rekomendacijas ir konsultuoja ministerijos personalą viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais;

5.12. teisės aktų nustatyta tvarka kartu su ministerijos personalo funkcijas vykdančiu padaliniu organizuoja ir dalyvauja atliekant galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, dalyvauja teikiant žemės ūkio ministrui ar ministerijos kancleriui tyrimų išvadas;

5.13. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tamautojas tiesiogiai pavaldus žemės ūkio ministrui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)