Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                  PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 40P- 4

redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAUS FINANSŲ VALDYMOGRUPĖS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės patarėjo  pareigybė reikalinga patarti grupės vadovui sprendžiant šių sričių klausimus: žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos bei mokesčių politikos formavimo ir kitais žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politikos formavimo klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – pataria žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokamų mokesčių politikos formavimo, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją sąlygų ir tvarkos, bei žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitus sistemos tobulinimo, klausimais.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                                                                              

                       4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, sprendimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemės ūkio veiklos subjektų veiklą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinės atskaitomybės sudarymą; žemės ūkio veiklos subjektų ir maisto ūkio įmonių mokamų mokesčių sistemą; ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimą; atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją tarp žemės ūkio produkcijos pardavėjų ir pirkėjų; žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą pagal paslaugų kvitus, valstybės rinkliavų dydžių apskaičiavimo ir mokėjimo ir kitus teisės aktus;

4.3. išmanyti žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių apskaičiavimo, žemės ūkio veiklos pajamų dalies, visose subjekto pajamose, nustatymo  bei žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio apskaičiavimo,  reikalavimus;

4.4. mokėti vertinti ir analizuoti žemės ūkio produkcijos gamintojų, šią produkciją superkančių ir perdirbančių bei kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ekonominę ir finansinę būklę;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

4.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.9. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio veiklos subjektų apskaitos, mokesčių ir finansinės atskaitomybės srityse.

                                                              

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pataria dėl teisės aktų bei rekomendacijų, skirtų ūkininkų ūkių veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymui ir finansinės atskaitomybės sudarymui, rengimo, taip pat pastabų ir pasiūlymų dėl žemės ūkio įmonių ir žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tobulinimo teikimo klausimais;

5.2. pataria dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų dėl, atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją tarp žemės ūkio veiklos subjektų ir supirkimo-perdirbimo įmonių geresnio sureguliavimo, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, teikiamų pagal paslaugų kvitus sistemos tobulinimo ir kitų su savo kompetencija susijusių klausimų, rengimo ir tobulinimo;

                 5.3. pataria dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, bei žemės ūkio veiklos pajamų dalies visose subjekto veiklos pajamose apskaičiavimo principų tobulinimo;

5.4.  teikia pasiūlymus dėl  žemės ūkio veiklos subjektų mokamų tiesioginių ir netiesioginių mokesčių sistemos tobulinimo;

5.5. teikia pasiūlymus dėl institucijų pateiktų derinti teisės aktų susijusių su žemės ūkio įmonių ir žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tobulinimu, subjektų apmokestinimu, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, teikiamų pagal paslaugų kvitus sistemos tobulinimu, valstybės rinkliavų dydžių apskaičiavimo ir mokėjimo reglamentavimu;

5.6. pagal poreikį analizuoja Europos Sąjungos šalių teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų mokesčius bei teikia pasiūlymus dėl jų nuostatų pritaikymo;

5.7. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl  teisės aktų, susijusių su Lietuvos kaimo plėtros ir žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu, siekiant užtikrinti kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos tęstinumą;

5.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, ministerijomis, bei kitomis institucijomis;

5.9. atstovauja ūkininkų, žemės ir maisto ūkio įmonių bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių interesams kitose institucijose buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės rengimo, mokamų mokesčių, atsiskaitymų tarp ūkio subjektų geresnio sureguliavimo, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo klausimais;

5.10. pagal ministerijos vadovybės įgaliojimus, atstovauja valstybės interesus akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdymo organuose;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių darbe;

5.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei   grupės vadovo pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)