Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 40P-4 redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAUS FINANSŲ VALDYMO GRUPĖS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga patarti finansiniais klausimais formuojant žemės ūkio politiką, garantijų politiką, teikti siūlymus dėl valstybės pagalbos priemonių, finansinių priemonių, kitų ministerijos programų priemonių, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis  rengimo ir įgyvendinimo, koordinuoti teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų priemonių įgyvendinimu, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - valstybės garantijų teikimo politikos, finansų politikos žemės ūkio srityje formavimas, valstybės pagalbos ir kitų priskirtų programų priemonių koordinavimas biudžeto planavimas,

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius garantijų teikimą, valstybės pagalbos teikimą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, valstybės rezervo tvarkymą, žemės ūkio politicos finansavimą;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir Navision kompiuterinėmis programomis;

4.6. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų srityje.

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. analizuoja paramos iš valstybės biudžeto lėšų teikimo politiką, teikia siūlymus dėl valstybės pagalbos, paramos priemonių ir kitų nacionalinėmis lėšomis finansuojamų ministerijos vykdomų programų priemonių, finansinių priemonių žemės ūkio sektoriuje taikymo;

5.2. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės pagalba, paramos teikimu, finansinių priemonių žemės ūkio sektoriui taikymu, projektus, kitų ministerijos vykdomų programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įgyvendinimu ir administravimu, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

5.3. atlieka su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje susijusią veiklą valstybės pagalbos teikimo klausimais – analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pozicijas, kitą su tuo susijusią informaciją, atstovauja Lietuvai Europos Komisijo sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje.

5.4. koordinuoja teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su valstybės pagalbos, kitų paramos priemonių, finansinių priemonių įgyvendinimu, rengimą;

5.5. dalyvauja klausimų, susijusių su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla nagrinėjime, pasiūlymų teikime, teisės aktų ir kitų dokumentų šiais klausimais  rengime;

5.6. pataria dėl lėšų poreikio ministerijos vykdomų programų priemonėms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto lėšų, vykdyti prognozių ir jų pagrindimo rengimo, lėšų poreikio svarstymo, lėšų naudojimo analizės atlikimo ir siūlymų dėl lėšų perskirstymo ir papildomo lėšų poreikio teikimo;

5.7. pataria dėl atsakymų į ūkininkų, įmonių, įstaigų ir organizacijų bei gyventojų raštus rengimo, informacijos, paaiškinimų, konsultacijų raštu arba žodžiu priskirtais klausimais teikimo;

5.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

5.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei grupės vadovo pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)