Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                  PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

STRATEGNIŲ POKYČIŲ VALDYMO GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  l. Strateginių pokyčių valdymo grupės (toliau — grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  2. Grupės vadovo pareigybė reikalinga grupės kompetencijos ribose strateginių sprendinių  ilgos ir vidutinės trukmės ministerijos planavimo ir nacionalinių dokumentų rengimo, esminių pokyčių, viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo, žemės, maisto ūkio, žemės naudojimo ir žuvininkystės mokslo ir inovacijų srityse klausimų organizavimui ir koordinavimui, taip pat bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis strateginę reikšmę turinčiais klausimais koordinavimui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityse: programų ir projektų valdymo proceso kūrime, tobulinime; ilgos ir vidutinės trukmės ministerijos planavimo ir nacionalinių dokumentų rengimo organizavime ir vykdyme; kokybės vadybos sistemos organizavime ir  tobulinime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                                                                              

             4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                      4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su strateginių dokumentų rengimu, viešojo sektoriaus veiklos organizavimu, projektinio ir  programinio valdymo įgyvendinimu, ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą;

                      4.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą bei 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

                      4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

                      4.4. gerai išmanyti strateginio planavimo principus;

                      4.5. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų rengimą bei Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

                      4.6. išmanyti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbo organizavimo ir vadovavimo joms principus, mokėti organizuoti ir vertinti jų darbą;

                      4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

          4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                      5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

                      5.1. organizuoja grupės darbą;

                      5.2. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamų plėtros programų, tarpinstitucinių veiklos planų, žemės ūkio ministro įsakymais tvirtinamų veiksmų planų ir kitų planavimo dokumentų rengimą (išskyrus tuos atvejus, kai už konkrečių planavimo dokumentų rengimą teisės aktais yra paskirtas kitas ministerijos administracijos padalinys);

                      5.3.  teikia ministrui pasiūlymus dėl strateginių pokyčių reikalingumo, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo;

                      5.4. teikia ministerijos strateginio valdymo komitetui siūlymus dėl strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų ir jų reikšmių;

                      5.5. vertina ministerijos strateginio veiklos plano metinę veiklos ataskaitą;

                      5.6. organizuoja ir koordinuoja Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimą;

                      5.7. teikia pasiūlymus dėl efektyvumo procesų kūrimo, diegimo, tobulinimo ir valdymo ministerijoje ir jos valdymo srities  įstaigose ir įmonėse;

                      5.8. teikia pasiūlymus dėl Kokybės vadybos sistemos  tobulinimo;

                      5.9. teikia pasiūlymus dėl projektų valdymo proceso kūrimo, tobulinimo ir įgyvendinimo ministerijoje;

                      5.10. teikia siūlymus dėl mokslo, inovacijų  ir eksperimentinės plėtros sistemos tobulinimo;

                      5.11. inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, siekiant įgyvendinti grupei keliamus uždavinius;

                      5.12. pagal kompetenciją atstovauja ministerijos  interesams bendradarbiaujant su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

                      5.13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje;

                      5.14. koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis strateginę reikšmę turinčiais klausimais;

                      5.15.   pagal kompetenciją vykdo kitas ministerijos vadovybės jam pavestas funkcijas.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)