Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymo Nr. 3P–52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. rugsėjo 6 d.

įsakymo Nr. 40P– 25 redakcija)

2-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS  SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga kartu su kitais ministerijos padaliniais rengti teisės aktus bei pasiūlymus racionaliai kaimo plėtros politikai bei strategijai įgyvendinti, ilgalaikių kaimo plėtros programų investicinių priemonių įgyvendinimui atlikti, parengtų teisės aktų ekspertizei atlikti ir įgyvendinimui prižiūrėti, organizuoti skyriaus veiklą, skyriaus kuruojamas sritis atstovauti kitose institucijose.

III.VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – 2007–2013 m. KPP) ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – 2014–2020 m. KPP) investicinių priemonių, susijusių su žemės, maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumo didinimu, alternatyvios veiklos ir bendruomeniškumo kaime skatinimu, įgyvendinimo koordinavimą, atstovavimą kaimo plėtros klausimais kitose institucijose.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje;

6.3. išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkį ir kaimo plėtrą, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių kaimo plėtros sritis, ekspertizę, numatyti priimamų teisės aktų padarinius ar įtaką kaimo gyventojams;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja skyriaus darbą ir asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių vykdymą, siekiant tinkamai vykdyti skyriaus funkcijas;

7.2. derina skyriaus interesus ir su skyriaus veikla susijusias sritis, siekiant tinkamai organizuoti skyriaus veiklą;

7.3. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

7.4. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina ilgalaikių kaimo plėtros programų investicinių priemonių įgyvendinimą;

7.5. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja ir vykdo ES struktūrinės politikos ir kaimo plėtros politikos analizę ir jos pritaikymą Lietuvos sąlygomis, siekiant užtikrinti tinkamą kaimo plėtros investicinių priemonių įgyvendinimą;

7.6. pagal poreikį atstovauja skyriaus kuruojamas sritis kitose institucijose;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, siekiant užtikrinti skyriaus kompetencijai priklausančių priemonių suderinamumą su kitomis ES finansinėmis priemonėmis ir tinkamai įgyvendinti kaimo plėtros priemones;

7.8. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą;

7.9. pagal skyriaus kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Partnerystės sutarties įgyvendinime;

7.11. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja konsultacijų su socialiniais, ekonominiais partneriais organizavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendintos kaimo plėtros investicinės priemonės;

7.12. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja dalyvavimą tarpinstitucinėje veikloje;

7.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)