Pareigų aprašymas Spausdinti

                                              PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

STRATEGINIŲ POKYČIŲ VALDYMO GRUPĖS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  l. Strateginių pokyčių valdymo grupės  (toliau — grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  2. Grupės patarėjo pareigybė reikalinga ministerijos strateginių tikslų realizavimo organizacinių ir ekonominių priemonių projektams rengti, dalyvauti formuojant racionalią žemės ūkio ekonominę politiką ir strategiją, organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti ministerijos kompetencijai priklausančių uždavinių vykdymą žemės ir maisto ūkio civilinės saugos, mobilizacijos, nacionalinio saugumo srityse, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimo srityse, analizuoti esamus ir rengti naujus teisės aktus. Pareigybė taip pat reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros programavimo dokumentų rengimui ir rengimo koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti žemės ūkio ir kaimo plėtros reikmėms.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje, kuri apima teisės aktų, susijusių su žemės ūkio veiklos subjektų draudimu, rizikų valdymo priemonėmis rengimą, Pasėlių draudimo koordinavimo tarybos sekretoriato funkcijų vykdymą, strateginių dokumentų analizę ir rengimą, žemės ir maisto ūkio civilinės saugos, mobilizacijos, nacionalinio saugumo, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI       

                       4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio ekonominiais santykiais, rinkos ekonominiu reguliavimu, civiline sauga ir mobilizacija, žemės ūkio ir kitų ūkio subjektų gamybos organizavimu ir ekonomika;

4.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.3. sugebėti gerai orientuotis ir mokėti vertinti žemės ūkio ir kitų ūkio subjektų gamybinę, ekonominę ir finansinę veiklą;

4.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje;

4.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.                  

                                 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. analizuoja esamus ir rengia naujus teisės aktus, susijusius su rizikų valdymo žemės ūkyje priemonėmis, analizuoja užsienio šalių patirtį šioje srityje, teikia siūlymus dėl esamų rizikų valdymo (pasėlių draudimo ir kt.) sistemų žemės ūkyje tobulinimo bei konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus šiais klausimais;

5.2. rengia Pasėlių draudimo koordinavimo tarybos posėdžių medžiagą (darbotvarkes, nutarimų projektus, bei kitą medžiagą), tvarko tarybos posėdžių dokumentus;

5.3. rengia Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ ir kitų rizikos valdymo priemonių aprašymus, įgyvendinimo taisykles, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su priemonių įgyvendinimu, tobulinimo, rengia medžiagą Stebėsenos komiteto, Programos valdymo komiteto posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą minėtų priemonių įgyvendinimo koordinavimą;

5.4. dalyvauja rengiant sektorines programas, kitus strateginius dokumentus, teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020  metų programos priemonių įgyvendinimu;

5.5. pagal ministerijos kompetenciją koordinuoja žemės ir maisto ūkio civilinės saugos užduočių, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimo užduočių vykdymą; atstovauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai NATO Jungtiniame sveikatos, žemės ūkio ir maisto komitete (angl. JHAFG), dalyvauja šio komiteto plenariniuose posėdžiuose, rengia, derina ir pristato LR poziciją žemės ir maisto ūkio civilinės saugos klausimais šiame komitete;

5.6. koordinuoja ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano rengimą, teisės aktų užtikrinančių tinkamą ministerijos pasirengimą ekstremaliųjų situacijų planavimo srityje projektus; koordinuoja plano priemonių vykdymą, atlieka stebėseną, rengia ataskaitas; koordinuoja ministerijos mobilizacijos plano rengimą, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymo;

5.7. organizuoja ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Mobilizacijos valdymo grupės posėdžius;

5.8. pagal kompetencija formuoja ir tobulina būtiniausių maisto produktų rezervo sudarymą, kuruoja preliminarių sutarčių su ūkio subjektais sudarymą;

5.9.  organizuoja civilinės saugos, mobilizacinio mokymo renginius ministerijoje, rengia civilinės saugos, mobilizacijos mokymo planus, tvarko informaciją, susijusią su civilinės saugos, mobilizaciniu mokymu;koordinuoja ministerijos civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo regimą, supažindina į šį rezervą įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, tvarko jame įrašytų asmenų duomenis, organizuoja į civilinio mobilizacinio personalo rezervą įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio mokymo reginiuose;

5.10. koordinuoja ministerijos ataskaitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui bei jų šalinimo ir mažinimo priemonių įgyvendinimo rengimą;

5.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.12. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje; vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)