Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                  PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 40P-4

redakcija)

STRATEGINIŲ POKYČIŲ VALDYMO GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  l. Strateginių pokyčių valdymo  grupės  (toliau — grupė)  vyriausiasis patarėjas  yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  2. Grupės vyriausiojo patarėjo pareigybė reikalinga žemės ir maisto ūkio, žemės naudojimo ir žuvininkystės strateginių pokyčių iniciavimo, planavimo, vykdymo ir koordinavimui bei skiriamų finansinių lėšų panaudojimo vertinimui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis apima specialiosios veiklos srities funkcijas strateginių pokyčių iniciavimo koordinavimą bei jų įgyvendinimo organizavimą,  vidinių bei išorinių poveikio veiksnių vertinimą, bei bendrosios veiklos srities funkcijas  – socialinės apsaugos, gyvenimo gerovės, vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimo bei kitų socialinę gyvenimo pusę liečiančių klausimų koordinavimą pagal Žemės ūkio ministerijos priskirtas kompetencijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                                                                              

                       4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

             4.1. turėti aukštąjį  universitetinį arba jam prilygstamą išsilavinimą;

             4.2. turėti 5 metų darbo patirtį koordinuojant, vykdant žemės ir maisto ūkio ar žemės naudojimo ir žuvininkystės politikos įgyvendinimo priežiūrą;

            4.3. mokėti vokiečių kalbą B2 lygiu;

            4.4. išmanyti  Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio politiką, Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos skyrimą, jų panaudojimą; būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginių veiklos planų rengimo priežiūrą.

                                                              

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. teikia įrodymais pagrįstas išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl strateginių pokyčių poreikio bei jų numatomų perspektyvų ir sprendžia praktikoje iškilusias įgyvendinimo problemas;

5.2. dalyvauja, rengiant ministerijos strategijas, koncepcijas, programas, bei kitus dokumentus, koordinuoja planavimo dokumentų priskirtoje srityje įgyvendinimą, teikia pagal nustatytą veiklos sritį pasiūlymus dėl ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų strateginių pokyčių vykdymo ir efektyvumo didinimo galimybių, jų įgyvendinimo būdų ir siektinų rezultatų nustatymo;

5.3. teikia žemės ir maisto ūkio, žemės naudojimo ir žuvininkystės strateginių pokyčių pasiūlymus, prisideda prie strateginių pokyčių planavimo, derinimo ir kt. klausimų;

5.4. analizuoja susijusių ministerijos valdymo srities įstaigų ir valstybės valdomų įmonių parengtus veiklos planavimo dokumentus ir teikia išvadas ar rekomendacijas dėl jų veiklos efektyvumo didinimo, racionalaus lėšų naudojimo bei koordinuoja šių nuostatų įgyvendinimą jose;

5.5. vertina ir teikia pasiūlymus dėl programų, ministerijos valdymo sričiai priskirtoms įmonės, įstaigoms ar organizacijoms skirtų lėšų efektyvaus finansinių lėšų efektyvaus panaudojimo ir jų atitikties Vyriausybės programai bei ministerijos strateginiams tikslams;

5.6. vertina su priskirta sritimi susijusių ministerijos parengtų teisės aktų, kurie privalo užtikrinti suderinamumą su Vyriausybės programa ir bendrąja ministerijos politika, inicijuoja ministro pavedimų, įsakymų bei kitų teisės aktų projektų, reikalingų strateginių pokyčių problemoms spręsti, parengimo iniciavimą bei jų koordinavimą;

5.7. nagrinėja ministerijos vadovybės nukreiptus dokumentus, paklausimus, šiai pareigybei priskirtoje veiklos srityse, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengia atsakymų į juos projektus;

5.8. inicijuoja ir dalyvauja įvairių komisijų, taip pat Žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauja  Lietuvos ir užsienio institucijos  ir įstaigose;

5.9. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais, ekonominiais, partneriais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais, aptarti priskirtos srities tobulinimą ir vystymosi kryptis, inicijuojant naujus strateginius pokyčius;

5.10. dalyvauja įgyvendinant ministerijos projektus/programas (projektinis valdymas), užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija;

5.11. bendradarbiauja su kitomis darbo grupėmis, kitais ministerijos padaliniais bei valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, gaunant bei keičiantis informacija priskirtose veiklos srityse;

5.13. vykdo kitus darbo grupės vadovės pavedimus.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Strateginio pokyčių valdymo darbo grupės vadovei.

Susipažinau

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)